search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ ACTUEEL KORT NIEUWS


Alfa: kritieke melkprijs op 70% bedrijven 35 cent


Alfa Accountants stelt dat in 2020 de melkprijs 1 tot 1,5 cent onder het langjarig gemiddelde van 36 cent per kilo melk lag en rond 70% van de bedrijven kent een kritieke melkopbrengst die rond 35 cent per kilo melk ligt. Dat betekent dat bedrijven hun fi nanciële reserves moeten aanspreken.


Dagelijkse controle van het functioneren van de melkrobot zou routi- ne moeten zijn, adviseert GD.


Dagelijkse check op


functioneren melkrobot Maak van robotcontrole een dagelijkse routine, adviseert Royal GD.


Veehouders met een melkrobot zouden dagelijks het functi- oneren van hun automatisch melksysteem moeten controle- ren. Dat adviseert de Gezond- heidsdienst voor Dieren (GD) op haar website. De gezond- heidsdienst stelt dat een goed uitgevoerd melkproces een voorwaarde is voor een goede uiergezondheid. Zeker bij een continu, geautomatiseerd pro- ces kunnen onvolkomenheden die niet tijdig worden ontdekt, tot veel schade leiden. GD advi- seert daarom een vast, dage- lijks protocol om het functione-


ren van de robot te beoordelen voor, tijdens en na een melking van een of enkele koeien. Daarbij hoort een standaard controle op de hygiëne van de robotarm. Ook controle op het voorbehandelen moet beoor- deeld worden. Let bijvoorbeeld op of er water uit de beker(s) komt en de borstels schoon zijn en voldoende gedesinfec- teerd. Controlemiddel daartoe kan zijn om te beoordelen of de spenen na voorbehandelen ook daadwerkelijk schoon zijn. Verder moet er tijdens het melkproces op gelet worden of er geen lekke slangen en/of tepelvoeringen zijn. Controleer op scheurtjes in de slangen en voeringen en let ook op afwij- kende geluiden.


Beoordeel spenen regelmatig


Beoordeel in een automatisch melksysteem of het speendes- infectiemiddel alle spenen goed raakt en bedekt. Ook kan een beoordeling van de speencon- ditie veel zeggen over het func- tioneren van de melkinstallatie. Let op speenpuntvereelting en op rafelige randen. Op de site van GD is onder de zoekterm ‘UGA tools’ een pdf-download


40


beschikbaar met voorbeelden hoe speenpunten zijn te beoor- delen. GD adviseert hierbij om met de dierenarts of melkwin- ningsadviseur contact op te ne- men als meer dan 10% van de dieren afwijkende speenpunten heeft. Dit geldt niet alleen voor robotmelkers, maar natuurlijk ook voor veehouders met een conventioneel melksysteem.


Duits bedrijf geruimd na IBR-uitbraak


In het Duitse Vreden, net over de grens bij Groenlo, is IBR vastgesteld op een melkveebedrijf. Het hele bedrijf, met 130 dieren, is geruimd. De meeste dieren zijn naar de slacht gegaan en enkele dieren moesten worden geëuthanaseerd. De Duitse veterinaire dienst benadert de contactbedrijven.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een uitgebreid bericht.


RFC beperkt aantal deelnemers PlanetProof


FrieslandCampina neemt afscheid van 33 van de ruim 700 PlanetProof (PP)-gecertifi ceerde leden. Bij gelijk- blijvende afzet is de aanvoer van de deelnemende be- drijven te sterk gestegen, wat onbalans geeft in vraag en aanbod. Dat zet de rentabiliteit van de melkstroom onder druk, meldt RFC.


Behalve droogte weinig problemen in mais


Maistelers hebben vorig jaar, behalve droogte, weinig problemen gekend in de maisteelt. Dat blijkt uit een tussentijds resultaat van de maisscan van Geelen Con- sultancy. Telers melden builenbrand of legering, maar dat betreft kleine aantallen. De enquête loopt nog.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


FOTO: RONALD HISSINK


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76