search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: BERT JANSEN


ONDERNEMEN BOER & RECHT


Tweewekelijkse rubriek met vragen en antwoorden op juridisch, fiscaal en finan- cieel terrein. Heb je vragen? Mail de redactie: redactie@boerderij.nl.


Met deze keer bijdragen van Stefan Essink, Johan Oppewal (redactie) en Indicator.nl.


MEST UITRIJDEN VRAAG: Mag ik dierlijke mest uit- rijden bij vorst en sneeuw? ANTWOORD: Nee, dierlijke mest mag je niet uitrijden op een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is. Datzelfde geldt voor bodems die geheel of gedeelte- lijk bedekt zijn met sneeuw. Ook stikstof- houdende kunstmest mag niet uitgereden worden op bodems die helemaal of voor een deel bevroren zijn of bedekt zijn met sneeuw. Het verbod geldt niet voor vaste dierlijke mest op grasland, waar het ge- bruik onderdeel is van een beheerregime. Ook compost, kalkmest en overige anorga- nische mest mogen uitgereden worden bij sneeuw en vorst.


MAISPERCEEL MELDEN VRAAG: 15 februari was de deadline voor aanmelding maispercelen bij RVO. Kan ik nu nog wel iets wijzigen? ANTWOORD: Percelen op zand- en löss- grond die niet voor 15 februari aangemeld zijn bij RVO, mag je niet voor maisteelt gebruiken. Tot 15 maart kun je nog wel percelen die aangemeld zijn, weer intrek- ken of verkleinen. In dat geval mag je vanaf de intrekkingsdatum alsnog drijfmest toe- dienen. De deadline voor deze aanpassing is uiterlijk 14 maart. Voor 15 maart mag er geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op maisland.


Huur je een perceel? Check dan de sta- tus: is het voor mais aangemeld of niet? De VVD heeft de minister gevraagd of je wel bieten kunt zaaien op percelen waar bijvoorbeeld bieten of aardappelen mislukt zijn. Het antwoord is er nog niet.


DIGITALE MESTBON VRAAG: De nieuwe digitale mestbon (rVDM) zou per 2021 ingevoerd worden, maar is uitgesteld tot het voorjaar van 2022. Wat verandert er dan voor mij?


12


ANTWOORD: Het grote verschil tussen rVDM en het huidige ‘papieren’ VDM is dat de gegevens bij het rVDM direct aan RVO worden doorgegeven tijdens het transport. Anders dan voorheen moet de vervoerder van elk transport een vooraanmelding doen bij RVO. De vooraanmelding is een conceptmelding waarin onder andere de leverancier, afnemer, mestcode en hoe- veelheid worden doorgegeven. Indien de gegevens akkoord zijn, kan het transport plaatsvinden. Ook tijdens het transport moeten diverse handelingen ‘realtime’ gemeld worden aan RVO. Het gaat om de start-, laad-, en losmeldingen. Nieuw is dat u na het transport als leverancier of ontvanger het mesttransport moet bevestigen. Deze bevestiging moet u uiterlijk 24.00 uur de volgende werkdag hebben gedaan. Het lijkt erop dat leveran- cier of afnemer de enige partij is die de bevestiging kan uitvoeren. Dit betekent dat hiervoor niemand anders gemachtigd kan worden om bevestiging te geven, dus ook niet de intermediair of adviseur. rVDM wordt verplicht voor alle transporten van dierlijke mest.


De invoering staat voor het voorjaar van 2022 gepland. Vanaf dan is de huidige papieren mestbon – VDM – niet meer te gebruiken.


Lossen van drijfmest in een mestzak. Bij bevroren of deels bevroren of onder- gesneeuwde grond is het uitrijden van drijfmest verboden. Ook (N-houdende) kunstmest mag dan niet aangewend worden.


Uitrijden van dierlijke


mest en kunstmest bij een deels of geheel bevroren of besneeuwde grond is verboden


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


MILIEULIJST VRAAG: De Milieulijst voor 2021 is gepubliceerd. Welke investeringen zijn mogelijk en wat is mijn fiscale voordeel? ANTWOORD: Om in aanmerking te komen voor Vamil en/of MIA moeten uw milieuvriendelijke investeringen op de Milieulijst 2021 van RVO staan. Daar is dit jaar ook ‘duurzame stallen’ in opgenomen. Om in aanmerking te komen, moet de desbetreffende stal na investering voldoen aan de eisen uit het betreffende certifi- catieschema. Dat schema is voor iedere stal (diersoorten) anders. Ook staat een ‘emissiearm erf’ op de Milieulijst. Het gaat hierbij om investeringen in voorzieningen om emissies uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbeschermings- middelen en veevoer te voorkomen. De ‘Maatlat Schoon Erf’ kan van toepas- sing zijn op bedrijven uit de sectoren scha- penhouderij en geitenhouderij en rund- veehouderij (melkvee, jongvee, vleesvee en vleeskalveren). Via de Vamil kunt u een vrije afschrijving toepassen tot maximaal 75% van het geïnvesteerde bedrag. In het kader van de MIA is de investeringsaftrek


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76