search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: HERBERT WIGGERMAN


FOTO: BERT JANSEN


Leegpompen van een mestkel- der verontreinigd met drugsaf- val. Dat is – helaas – het pro- bleem van de eigenaar.


Aanpassingen aan een bemes- tingssysteem om geultjes niet te bemesten. Dergelijke investerin- gen komen in aanmerking voor de MIA/Vamil-regeling. Hiermee kunt u fiscaal voordeel boeken op een investering. De volledige Milieulijst 2021 met mogelijkhe- den is te vinden op RVO.nl.


die kan worden opgevoerd een bepaald percentage van het investeringsbedrag. Dit is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld: cat. I: 36%, cat. II: 27% en cat. III: 13,5%.


ENERGIELIJST VRAAG: De Energielijst voor 2021 is gepubliceerd. Welke investeringen zijn mogelijk en wat is het fiscale voordeel? ANTWOORD: Voor de EIA komen energiebesparende bedrijfsmiddelen in aanmerking die op de Energielijst 2021 staan van RVO. Dit gaat bijvoorbeeld om investeringen in gebouwen, processen en transportmiddelen. Van de investerings- kosten kan 45% worden afgetrokken van de fiscale winst.


ONTBINDING PACHT VRAAG: Ik gebruik een gepacht perceel niet zelf. Is dat een gel- dige reden voor ontbinding van de pacht door de verpachter? ANTWOORD: Ja. Als de pachter het gepachte niet zelf gebruikt, kan dat reden zijn voor ontbinding van het pachtcontract,


tenminste als de pachter geen toestem- ming gegeven heeft voor gebruik door derden. Een recente hogerberoepszaak voor het hof in Leeuwarden bevestigt dat. De pachter in kwestie had de grond uit- besteed aan derden, waardoor de rechter concludeert dat de pachter tekortschiet het gepachte persoonlijk te gebruiken. Andere redenen voor pachtbeëindiging kunnen zijn: niet betalen of geen boer meer zijn.


DRUGSAFVAL VRAAG: Er zijn illegale drugsacti-


Verpachters kunnen het pachtcontract ontbinden als de pachter het


gepachte niet zelf gebruikt


viteiten geweest in mijn bedrijfs- gebouw, zonder dat ik dat wist. Nu is de mestkelder vervuild met drugsafval. Is dat mijn probleem? ANTWOORD: Ja, helaas wel. Natuurlijk is dit in de eerste plaats een probleem van de drugscrimineel zelf. Maar als eigenaar van de mestkelder heb je ook een probleem. Een bedrijf in Friesland ondervindt dat momenteel aan den lijve. Het had een stal verhuurd, en de huurder maakte zich schuldig aan drugsfabricage. Nu is de mest vervuild. De gemeente heeft de eigenaar verboden de mest te verplaatsen, en wilde ook op kosten van de eigenaar de mest door een speciaal bedrijf laten verwijderen. De eigenaar, een manegebedrijf elders in de provincie, vreest hierdoor zijn faillisse- ment. De voorzieningenrechter oordeelt dat het milieubelang boven het financiële belang van de eigenaar gaat, en dat de mest niet vervoerd of uitgereden mag worden. Maar omdat het afvoeren van de mest geen grote haast heeft, zet de rechter wel een streep door het plan van de gemeente om de mest zo snel al op kosten van de eige- naar weg te halen.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021) 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76