search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ACTUEEL Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest


De totale mestproductie in 2020 zit onder de plafonds voor stikstof en fosfaat. De melkveestapel pro- duceert iets meer dan het stikstof- plafond voor de sector.


De hoeveelheid stikstof in mest van de Nederlandse veestapel is in 2020 licht ge- stegen tot 494 miljoen kilo. Fosfaat daalde opnieuw en komt uit op 151 miljoen kilo. Dat blijkt uit de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Fosfaat ligt daarmee ruim onder het totaalplafond van 172,9 miljoen kilo. Stikstof ligt eveneens onder het plafond van 504,4 miljoen kilo voor de totale veestapel, voor het derde jaar op rij. De plafonds in het mestbeleid zijn gebaseerd op de mestproductie in 2002.


Melkvee boven stikstofplafond De fosfaatproductie van de melkveestapel komt uit op 74 miljoen kilo, dat is ruim onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. De stikstofproductie nam echter toe naar net geen 290 miljoen kilo (plus 3,6%). Daarmee is het plafond wel overschreden, dat ligt op 281,8. De lagere fosfaatproduc- tie en hogere stikstofproductie komt door de samenstelling van het voer volgens het CBS. Koeien kregen meer stikstofrijk gras


De Nederlandse


veestapel produ- ceerde in 2020 494 miljoen kilo stikstof en 151 miljoen kilo fosfaat volgens


voorlopige cijfers van het CBS.


Stikstof en fosfaat onder plafonds in 2020 Uitscheiding stikstof en fosfaat in dierlijke mest, x 1 miljoen kg (2020 = voorlopig).


Stikstof totaal


100 200 300 400 500 600


0 504,4 Fosfaat totaal 494,0


172,9


151,0


'02 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 Bron: CBS


en krachtvoer en juist minder mais. De melkveestapel steeg bovendien met 1,1%, de melkproductie nam toe met 0,9%.


Varkens en kippen


De stikstof- en fosfaatproductie van de var- kensstapel daalde met respectievelijk 2,8 miljoen en 1,1 miljoen kilo naar 91 miljoen kilo stikstof en 35,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim onder de sectorplafonds voor varkens en komt vooral door een afna- me van de aantallen varkens: 3% minder vleesvarkens en 1% minder fokzeugen. Ook de mestproductie van pluimvee daalde, met 3% voor zowel stikstof als fosfaat voor


Definitieve cijfers in juni


Of de overschrijding van het stikstofpla- fond door melkvee gevolgen gaat krijgen, is nog niet te zeggen. Het wachten is op de definitieve cijfers die doorgaans verschij- nen in juni. In die cijfers worden de dan bekende definitieve gegevens over voer en andere aanvoerposten verwerkt. Verder wordt voor de toetsing nog een middeling toegepast met gegevens uit vorige jaren.


Advies: ontwikkeling innovatieve stallen anders, veel meer meten


De ontwikkeling van nieuwe innovatieve stal- systemen moet radicaal anders, vindt de taskfor- ce TVIS.


De regelgeving rond ontwikke- ling en introductie van nieuwe innovatieve stalsystemen moet radicaal anders. Dat adviseert de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen (TVIS). De huidige wetgeving belemmert de ontwikkeling van nieuwe innovatieve stallen die garant staan voor lage emis- sies, weinig energie gebruiken en die goed zijn voor het die- renwelzijn en diergezondheid.


16


Een stal met een emissiearme vloer. De TVIS wil dat emissies continu worden gemeten.


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer vorige week over dit advies ge- informeerd. Minister Schouten onderschrijft het advies. De taskforce pleit in de eerste


plaats voor emissieplafonds voor stallen en het continu meten van de uitstoot door sensoren. Alles moet gemeten: ammoniak, geur, fijnstof en methaan. Voor geur- en fijnstof- meting is de techniek echter nog niet gereed. Momenteel wordt de uitstoot gehandhaafd op de aanwezigheid van stal- technieken, zoals luchtwassers, en de daarbij berekende reduc- tie. Zwakte van dit systeem is dat het onzeker is of de bere- kende reductie overeenkomt met de werkelijke reductie. Om de veehouderij dier- en milieuvriendelijker te maken en de maatschappelijke acceptatie te verbeteren, moeten er snel nieuwe stalsystemen komen,


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


luidt het advies. De huidige werkwijze met de proefstalpro- cedure om nieuwe emissiebe- perkende staltechnieken te in- troduceren, is te duur, complex en kost te veel tijd. Om de overgang naar integraal duurzame stallen te versnellen, pleit de TVIS voor minstens twintig proefstallen, die overheid en sectoren samen ontwikkelen: zes pluimveestal- len, acht varkenstallen en twee kalver-, melkvee- en geitenstal- len. Nadat de wet is aangepast, met maximale emissies per stal, worden bestaande be- drijven zo snel mogelijk in het nieuwe systeem geloodst. In 2025 moet de nieuwe regelge- ving een feit zijn, wil de TVIS.


het legpluimvee. De mestproductie door vleeskuikens steeg wel, maar minder dan de daling van legpluimvee. Pluimvee zit zo eveneens ruim onder de sectorplafonds.


FOTO: RONALD HISSINK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76