search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


ONDERNEMEN


Food- en agrisector dempt corona-effect voor Rabobank


De winst van Rabobank is in 2020 gehalveerd. De sterke positie in food- en agrisectoren in Nederland en het buitenland heeft een ster- kere winstdaling helpen voorko- men.


De nettowinst van Rabobank is in 2020 ge- halveerd naar € 1,1 miljard. De fors lagere winst is een gevolg van de coronacrisis en de voortdurend lage rente. Food- en agri- bedrijven lijken minder last te hebben van de crisis volgens Rabobank, afgezien van een paar deelsectoren. Het effect van coro- na is nog vertraagd door steunmaatregelen van de overheid, centrale banken en van de bank zelf. Dat wordt anders in 2021 als de huidige steunmaatregelen aflopen. Dat is al verwerkt in de zogenoemde stroppen- pot. Vanwege de effecten van corona op de economie en klanten is de voorziening voor slechte kredieten vergroot met ruim € 1,9 miljard. In 2019 was dat met € 975 miljoen. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer kwalifi- ceert 2020 als een ‘buitengewoon jaar’.


Totaal food en agri stabiel De totale kredietverlening van Rabobank is wereldwijd € 409 miljard aan het eind van 2020, dat was een jaar eerder nog € 418 mil-


met 29,1% duidelijk groter, het aandeel van dierlijke eiwitten is 15,1%, groente en fruit is goed voor 14,8%. Daarbij is het aandeel van zuivel iets gedaald, groente en fruit was in 2019 goed voor 12,3%.


Lokaal Rabobank-kantoor. Het aantal kanto- ren gaat in de komende jaren verder omlaag naar 100 tot 150.


jard. Daarvan is ruim € 105 miljard uitgezet in de wereldwijde food- en agrisector, 2% minder dan in 2019. Gecorrigeerd voor wis- selkoersen is het vrijwel gelijk aan een jaar eerder volgens de toelichting op de jaarcij- fers. De belangrijkste sectoren wereldwijd zijn zuivel (21% van het totaal), granen en oliezaden (19%) en dierlijke eiwitten (16%). Deze drie sectoren zijn samen goed voor 56% van de totale Food & Agri-portefeuille. In Nederland is de F&A-portefeuille ge- stegen van € 38 miljard in 2019 naar € 40,3 miljard in 2020. Het aandeel van zuivel (inclusief melkveehouderij) in Nederland is


Toch uitkering op certificaten


De financiële positie van Rabo- bank is verbeterd in 2020. In de eerste plaats omdat er ondanks corona winst is gemaakt. En omdat er geen contante ver- goedingen zijn uitgekeerd op de ledencertificaten op verzoek van de Europese Centrale bank. Dat verzoek is verlengd tot eind september 2021. Rabobank heeft het voorne- men om aan het eind van de eerste drie kwartalen in 2021 een vergoeding uit te keren van afgerond € 0,14 per certificaat. Financieel directeur Bas Brou-


wers kon nog niet aangeven of het ‘normale’ niveau van € 0,40 per kwartaal later dit jaar alsnog gehaald kan worden. Rabobank heeft in de


afgelopen jaren flink gesneden in het personeelsbestand. Dat gaat ook in de komende jaren gebeuren en zal nog eens zo’n 5.000 arbeidsplaatsen kosten. Daarbij gaat ook de omschake- ling naar veertien regio’s in Ne- derland door en gaat het aantal kantoren in de komende jaren verder omlaag naar maximaal 100 tot 150.


Groeikansen ziet topman Wiebe Draijer onder meer in Food & Agri, onder meer via de transities in de voedselketen en energie- sector, en in het aanjagen van verduurza- ming in het algemeen. Draijer erkent dat de bereidheid van consumenten om daar- voor te betalen ‘er niet altijd lijkt te zijn’. De noodzaak is er wel om dat in prijzen mee te rekenen (‘inprijzen’), investeringen moeten gecompenseerd worden. “Na- tuureffecten in de prijzen moeten duidelijk worden en dan kan er ook een vergoeding naar producenten”, aldus Draijer.


Corona-effect verschilt


De volledige effecten van corona op bedrij- ven verwacht Rabobank in 2021. De bank heeft een analyse gemaakt waarbij 3,7% van de totale kredietportefeuille is aangemerkt als kwetsbaar voor de gevolgen van corona. Dat komt neer op € 15 miljard. Daarin onder meer bedrijven in de foodservice inclusief horeca in Nederland, maar ook rietsuikerverwerkers in Brazilië. 12% van de kredietportefeuille valt in de categorie beperkt kwetsbaar, daarin onder meer be- drijven in de categorie dierlijke eiwitten.


Zuivel grootste tak in F&A portefeuille Rabobank Aandeel per categorie Rabobank Food en Agri in Nederland, in %.


2019 2020 Zuivel Dierlijk eiwit Groente en fruit


Granen en oliezaden Agrarische inputs Overig food&agri


12,3 14,8 12 11,4 10,5 9,6


19,5 20


Bron: Rabobank


Rabobank heeft ruim € 40 miljard uitgeleend aan de Nederlandse food- en agrisector. Zuivel, inclusief de melkveehouderij, is goed voor een aandeel van 29%.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021) 15


15,1 15,1


30,6 29,1


FOTO: RABOBANK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76