This page contains a Flash digital edition of a book.
Griffoen: “We leggen tegenwoordig steeds meer verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer, de aannemer van de werkzaamheden. We schrijven niet meer het product voor dat we willen hebben, maar we spreken veel meer in functio- nele termen. De functionele uitvraag is bijvoorbeeld gesteld in eisen aan de le- vensduur van asfalt onder een bepaalde belasting. Dan is het aan de markt om te bekijken hoe ze dit invullen. Dat sti- muleert innovatie.”


Hoe bevalt deze samenwerking een opdrachtnemer als KWS?


De Boer: “De uitdagingen van dit soort projecten zijn groot voor ons, wij blijven leren. We betreden nieuwe terreinen, zo- als het organiseren van de fi nanciering van projecten. Het is geen geheim dat alle grote bedrijven niet de beste resul- taten halen op de grote projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.”


Wat zijn de risico’s bij deze projecten?


De Boer: “Dit zijn projecten waarmee veel geld is gemoeid. Vooraf maak je een in- schatting van alle activiteiten die je ver- wacht te moeten doen. Verder dien je te voldoen aan de eisen die de omgeving stelt, je moet de vergunningen regelen, de doorlooptijd in de gaten houden. Het werk is stap voor stap steeds uitdagender ge- worden, het vraagt andere competenties. Daar moet je ook je organisatie op aanpas- sen. De diversiteit aan taken en functies is toegenomen. Dat maakt het uitdagen- der en leuker. Er is ruimte voor een grotere verscheidenheid aan mensen, er zijn meer carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden. De nieuwe manier van samenwerken heeft dus veel positieve kanten. Maar het is ook een leertraject, want het is duidelijk gewor- den dat het beter kan en moet.” Griffi oen: “Onze rol is ook heel anders ge- worden. Wij hebben dan ook mensen no- dig met andere competenties, bijvoor- beeld mensen die functioneel kunnen specificeren in plaats van precies voor- schrijven wat je wilt hebben. Die kennis zijn we door het veranderde opdrachtge- verschap een beetje kwijt geraakt en dat missen we nu toch wel. Vandaar dat we nu op kleine schaal dingen weer zelf ter hand nemen. Zo hebben we bijvoorbeeld weer een eigen ontwerpbureau opge- richt.”


Overhandiging Plan van Aanpak Asfalt-Impuls door Jan de Boer en Edwin Griffi oen aan Tjeerd Roozendaal (HID PPO-RWS) en Arian de Bondt (directeur Ooms Civiel).


De Boer: “We zouden nog meer moe- ten samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis. Dat je bijvoorbeeld een ontwerp tijdens het proces samen be- oordeelt. Want nu komt het soms voor dat de opdrachtgever achteraf toch niet zo tevreden is. Dat kan de opdrachtge- ver beter vaststellen tijdens het proces, zodat we het tijdig kunnen bijsturen. Dat zou helpen onze risico’s te beperken.”


Wat vindt Rijkswaterstaat van de toegenomen risico’s bij opdrachtnemers? Griffioen: “We zijn natuurlijk een gro- te opdrachtgever. Het is uiteraard niet


Wie is Edwin Griffi oen?


Edwin Griffioen is sinds 1 augustus 2017 directeur Techniek en technisch management bij Programma’s, Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat (RWS). Eerder was hij waarne- mend directeur Bedrijfsvoering bij ILT. Daarvoor was hij directeur Luchtvaart bij ILT en werkte hij onder meer in verschillende functies bij de toen- malige Inspectie Verkeer en Waterstaat. Edwin Griffioen studeerde Ergonomie/Psychologie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Universiteit van Amsterdam.


wenselijk dat opdrachtnemers zouden omvallen vanwege de grote risico’s die gemoeid zijn met onze projecten. We onderzoeken nu hoe we deze samen- werking beter kunnen inrichten, om on- gewenste risico’s te beperken. Het is een zoektocht die het midden houdt tussen het vaststellen van een reële prijs aan de ene kant en het voorkómen van problemen bij opdrachtnemers aan de andere kant.’


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68