This page contains a Flash digital edition of a book.
verdiept en verbreed, dus je weet nooit of je nog iets waardevols tegenkomt. Je wilt niet dat een graafmachine iets vernielt dat van historische waarde is. Vooraf zijn achttien plekken die archeo- logisch interessant konden zijn, onder- zocht door een duiker. Op een bepaalde plaats lag iets dat leek op de romp van een oude boot, maar het bleek van po- lyester te zijn. Uiteindelijk werd niets van historisch belang gevonden”.


Hergebruik zand en grind Het oorspronkelijke plan was om het uit de Maas verwijderde zand en grind te gebruiken voor de betonindustrie, maar de kwaliteit bleek minder dan gedacht. Een tegenvaller, maar er werd een al- ternatieve bestemming gevonden. “We hebben het zand en grind kunnen ge- bruiken als onderlaag voor een provin- ciale weg in aanbouw in de buurt”, zegt Verlaan. “Een hele duurzame oplossing, want zo was er ook minder transport nodig.”


Stabiliteit bruggen Door de baggeroperatie mocht de sta- biliteit van de bruggen uiteraard niet in


gevaar komen. De Vries & van de Wiel monitorde de bruggen continu, en had met zand gevulde ’big bags’ paraat om de pijlers te beschermen in het geval van een hoogwatergolf. De rivierbodem is hier na de werkzaamheden verstevigd met stortsteen. Bij de pijlers wordt nog onderzocht of de bestaande situatie voldoende is. “We zijn hierover nog in overleg met Pro- Rail”, meldt Verlaan. Schepen moeten de bruggen daarom voorlopig met be- perkingen en begeleiding passeren.


Veilig werken “Veiligheid stond bij alle werkzaamhe- den voorop”, aldus Doodeman. “Elke collega heeft het recht om het werk stil te leggen als hij meent dat er sprake is van een onveilige situatie. Vroeger ge- beurde het wel dat onveilige situaties tij- dens het werk niet werden gemeld, om de lieve vrede te bewaren. Maar we zien nu dat collega’s er gebruik van maken, en dat is een goede ontwik- keling. De schipper van onze survey- boot meldde bijvoorbeeld een gevaar- lijke situatie toen een duiker bij de brug opnieuw in het water was gegaan, ter-


wijl hij ervan uitging dat de duiker weg was. Het leidt tot discussies en maat- regelen waardoor je dat soort situaties voortaan kunt voorkomen.”


’”Dit soort incidenten werd vroeger vaak niet eens gemeld”, aldus Verlaan. “Communicatie over dit soort bijna-on- gelukken is nodig. Het draait om trans- parantie. Door die meldingen lijkt het misschien wel dat het onveiliger wordt, maar de veiligheid neemt juist toe.”


Samenwerking


De samenwerking is prima verlopen, vinden Doodeman en Verlaan. “Heel nuttig was een management-tool over de ’drives’ van alle betrokkenen”, zegt Doodeman. “De een is heel erg van het detailniveau, een ander juist van de gro- te lijnen. Dat werkte verhelderend.” Ver- laan: “Zo’n tool is belangrijk nu Rijkswa- terstaat steeds meer met marktpartijen samenwerkt. Het draagt bij aan het ma- nagen van verwachtingen.”


opsporing van aChtErgEblEvEn ExplosiEvEn uit dE twEEdE wErEldoorlog


FASE 1


VOORONDERZOEK


IS ER RISICO OP HET AANTREFFEN VAN ACHTERGEBLEVEN EXPLOSIEVEN IN HET GEBIED?


FASE 2 DETECTIE 2


WORDEN ER IN DE LAND- EN/OF WATERBODEM OBJECTEN GEMETEN?


FASE 3 BENADEREN / VEILIGSTELLEN


ZIJN DEZE OBJECTEN DAADWERKELIJK ACHTERGEBLEVEN EXPLOSIEVEN?


ExplosiEvEnopsporing door ECg: EEn zEkErE zaak


ECG (Explosive Clearance Group) is een jong en dynamisch bedrijf met jarenlange ervaring in het opsporen van conventionele explo- sieven. Met gekwalificeerde medewerkers,


een innovatieve inslag en een pragmatische aanpak kan ECG het totale opsporingsproces voor u begeleiden en uitvoeren. ECG geeft de juiste richting aan, u als klant blijft aan het stuur!


VOOR MEER INFORMATIE, KIJK OP WWW.ECG-GROUP.NL Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68