This page contains a Flash digital edition of a book.
land. De bouwplaats en transportroute is afgestemd met de gemeente Utrecht om zeker te stellen dat het project kon samenlopen met de geplande ontwikke- lingen in het gebied.”


Tijdelijke weg Bert de Jong: ”Het vervoer en de plaat- sing was een project in een project. Ver- zakking van de ondergrond is een topri- sico voor het transport. Daarom moest er eerst een tijdelijke weg worden ge- bouwd, waarover de brug vervoerd kon worden. Vanwege de belasting moest de weg als een gewone weg worden gedimensioneerd, dus met verbetering van de ondergrond, verticale drainage, zandbed en menggranulaat. Daar over- heen lagen rijplaten. Er moest zelfs een viaduct onder een bestaande weg wor- den gesloopt, omdat de draagkracht onvoldoende bleek te zijn.” Om de brug goed op het ponton te krijgen, moesten er daarnaast hulpconstructies komen, met een ingewikkeld palenplan vanwe- ge de aanwezigheid van diverse kabels en leidingen.


Plaatsing: uniek project Plaatsing van de brug was de eyecat- cher van het project. In drie dagen is de brug van zijn tijdelijke naar de defi nitie- ve locatie vervoerd. Het is uniek voor Nederland dat er een brug tussen twee bestaande bruggen in is gelegd. Op vrijdag 17 november was de Vleutense- baan gesloten voor alle verkeer, om de weg te prepareren voor het transport. Deze weg moest worden gekruist om de brug in de goede positie te krijgen ten opzichte van het kanaal. De brug is die dag 500 meter verplaatst tot aan de Vleutensebaan. Zaterdag 18 november is de brug 200 meter over de Vleuten- sebaan gereden en ongeveer 90 graden gedraaid om in de juiste positie te ko- men ten opzichte van de twee bestaan- de bruggen en het kanaal. Zondag 19 november werd het scheepvaartverkeer in het Amsterdam-Rijnkanaal midder- nacht stilgelegd voor de laatste fase: de overtocht. Het ponton met een hulpcon- structie van bijna 9 meter hoog lag klaar, maar kwam niet op de juiste hoogte. Rijkswaterstaat zorgde op verzoek van het beslisteam voor watertoevoer door de sluizen bij Wijk bij Duurstede open te zetten. De circa 10 centimeter water-


HET PROJECT WORDT UITGEVOERD MIDDEN IN DE STAD UTRECHT


Een timelapse van de assemblage van de brug.


peilstijging was voldoende om de ver- eiste hoogte te bereiken. Zodra het wa- ter in het kanaal geen fl uctuaties meer vertoonde, reed de stalen brug op wie- len exact waterpas de hulpconstructie op het ponton op. De achterste wielen zorgden voor duwkracht over het wa- ter; lieren hielden het hele gevaarte op koers. Na twee uur varen kon de spoor- brug op maandagochtend vroeg op de oostelijke hulpbrug en het tweede land- hoofd worden gelegd.


Omgevingsmanagement De spoorverdubbeling heeft voor de be- woners van de Cremerstraat de grootste impact, omdat daar een gedeelte van het park moet worden ingeleverd voor de verbreding van het zandlichaam. Bert de Jong: ”BAM heeft ervoor geko- zen om intensievere contacten te on- derhouden met de direct omwonen- den dan door ProRail was voorzien. Je kan merken dat dat ook wordt gewaar- deerd, hoewel het altijd lastig blijft om in te schatten wat de zwijgende meerder- heid nu echt vindt. Met informatieavon- den, bewonersavonden, nieuwsbrieven en spreekuren is invulling gegeven aan het contact. Door bijvoorbeeld de bo- menkap tot een minimum te beperken


Tjarco Tiegelaar


kon draagvlak worden gecreëerd onder de bewoners. De bewoners zijn ook op de Dag van Bouw uitgenodigd.”


Mijlpalen Tjarco Tiegelaar: “Het inrijden van de brug was een heel zichtbare mijlpaal. In april 2018 zal dit spoor in gebruik ge- nomen gaan worden. Dan wordt het treinverkeer over dit spoor geleid en wordt het oude spoor gedurende enke- le maanden buiten gebruik gesteld voor onderhoud. Ook zal de oude spoorbrug 25 centimeter hoger worden gelegd om de doorvaarthoogte te vergroten. Na- jaar 2018 is dan het hele project afge- rond. Daarmee is de afronding van het programma Randstadspoor en dus een substantiële capaciteitsverbetering op het spoor een feit.”


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68