This page contains a Flash digital edition of a book.
producten zich houden bij een langdu- rige belasting door een auto en of het hemelwater goed wordt afgevoerd. Als een product de test goed doorstaat, dan mag de ontwikkelaar deze vervol- gens aanbieden in een van onze con- tracten. Naar verwachting zal dat vanaf 2019 mogelijk zijn.”


De bermrand van Freesmij/Esha


De oplossing van Freesmij en Esha So- lutions maakt veilig terugsturen moge- lijk. Doel van de oplossing was tevens om het niet ten koste te laten gaan van de levensduur en kwaliteit van de aan- gebracht tweelaags- ZOAB of de ZOEAB.


Hoe het werkt


Nadat de toplaag van het tweelaags- ZOAB is aangebracht, wordt de rand grenzend aan de berm afgeschuind met een freesmachine. Dit gebeurt vanaf de tussenlaag tot aan de scopegrens (0.25 m uit de rand van de toplaag van het tweelaags-ZOAB). Het freeswerk wordt met een kleine freesmachine gedaan, uitgerust met een microrol (beitelafstand hart op hart is 4 mm). Daarnaast is de rijsnelheid van de machine maximaal 5 meter/minuut. Hierdoor zal de textuur van het gefreesde oppervlak nauwe- lijks verschillen van de normale textuur. Na het frezen en schoonmaken wordt het milieuvriendelijke sealmiddel Esha- lite Roadrunner aangebracht. Dit voor- komt dat het asfalt gaat rafelen. Eshalite Roadrunner is een LVO bitumenemulsie die wordt aangebracht ter bescherming van de bitumenbruggen en van bitu- men ontdane koppen van de steen. Di- rect daarna wordt het behandelde op-


Meer in detail De helling van de gemaakte scheg is fl auwer dan de vereiste 1:3, omdat het hoogteverschil van 7 cm over ongeveer 35 cm wordt afgeschuind. Hierdoor ont- staat er een helling van 1:5 Wanneer de berm door de hoofdaanne- mer wordt aangebracht volgens de ‘Ei- sen Berm’ en de ‘Richtlijn voor het Ont- werp van Autosnelwegen 2014 Veilige inrichting van bermen’ is verdere bewer- king van de berm niet nodig.


De voordelen: -


Door de schuinte van de randcon- structie (1:5) kan een automobilist op een veilige wijze terugkeren op de rij- baan


-


Er is geen extra onderhoud nodig omdat alle eigenschappen behouden blijven, de nieuwe randconstructie behoeft hetzelfde onderhoud als de rest van wegdek


- Kan eenvoudig en op korte termijn (binnen enkele weken) worden uitge- voerd


-


Kan ook onafhankelijk van de hoofd- aannemer (op later tijdstip) worden uitgevoerd


Een nadeel is dat bij vervanging van de deklaag ook de randconstructie op- nieuw aangebracht moet worden. Daar-


VIER DOORDACHTE EN REALISTISCHE OPLOSSINGEN


pervlak afgestrooid met B-stone 0/2. Het beschermt en verduurzaamt het as- falt zonder dat de waterdoorlatendheid wordt beïnvloed.


naast is het aanbrengen van de Road- runner sealing gevoelig voor neerslag.


Overigens kan de randconstructie zoals hierboven is omschreven ook op plaat- sen worden toegepast waar geen on- derhoud wordt uitgevoerd.


Randconstructie Heijmans


In het ontwerp is Heijmans uitgegaan van maximale veiligheid: een vlakke eindsituatie, zonder randen of kritische hellingen. Daarnaast heeft Heijmans ei- gen randvoorwaarden geformuleerd die van invloed zijn op de bestendigheid en robuustheid van randconstructies op de lange termijn: 1. Randconstructies worden door het verkeer gebruikt als verharding. Als voertuigen op de vluchtstrook par- keren, worden ze zo ver mogelijk aan de bermkant geplaatst. Ook vracht- wagens gaan met hun rechterwielen precies op de randconstructie staan. Deze moet daartegen bestand zijn: geen verplaatsing van los materiaal, bezwijken of scheuren.


2. Om het regenwater uit tweelaags-ZO- AB goed af te voeren, dient de rand- constructie uit goed doorlatend ma- teriaal te bestaan. Een nadeel hiervan is, dat een open oppervlak veel vuil en grond zal absorberen. Op den duur zal gras ingroei plaatsvinden, wat de af- voer van het water zal belemmeren. De oplossing moet daar rekening mee houden.


3. Water dat van(uit) de ZOAB-verhar- ding afstroomt moet uiteindelijk in de berm wegzakken. De randconstruc- tie moet deze afstroming en infi ltra- tie niet belemmeren. Met de toename van intensiteit van buien (klimaat- verandering) moet de randconstruc- tie naast een goede waterafvoer ook over voldoende waterberging be- schikken.


Visualisatie van Freesmij/Esha


- In een sleuf (max. 80 cm breed en ca. 50 cm diep) naast de verharding wordt geotextiel aangebracht en daarin


20 Nr.8 - 2017 OTAR


prijs1e


prijs2e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68