This page contains a Flash digital edition of a book.
nen als Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen in het kader van de uit- voering van een publiekrechtelijke taak of bij de uitvoering van werkzaamheden aan de volgende vier plichten voldoen: het aanleveren van gegevens en het ge- bruiken van de opgeslagen gegevens en de op basis daarvan vervaardigde mo- dellen. Daarnaast geldt ook een meld- plicht in het geval het vermoeden be- staat dat gegevens niet juist zijn en op basis daarvan is er een onderzoeks- plicht.


Bronhouderportaal


De opslag van de gegevens van de on- dergrond is in handen gegeven van TNO. Deze beheert de zogenoem- de Landelijke Voorziening. Aanvanke- lijk was het de bedoeling dat gegevens rechtstreeks aan de Landelijke Voorzie- ning zouden worden aangeboden. Ech- ter, bij een door Rijkswaterstaat uitge- voerde praktijkproef bleek dat dit nogal wat voeten in aarde had, omdat een ge- gevensleverancier verplicht zou worden per project gegevens aan te leveren, waarbij voor elk project per registratie- object aansluitkosten moesten worden gemaakt. Mede door deze ervaring is er voor gekozen om een bronhouder- portaal te bouwen aan de hand waar- van een bestuursorgaan gegevens bij de Landelijke Voorziening aan kan (la- ten) leveren. Daarnaast is Rijkswater- staat van mening dat de in zijn opdracht verzamelde gegevens aan kwaliteitsei- sen moeten voldoen, waarvoor binnen Rijkswaterstaat een tool beschikbaar is gemaakt, te weten de Automatic Au-


EEN VAN DE DOELEN VAN DE BRO IS HET TERUGDRINGEN VAN FAALKOSTEN


dit Tool. Het risico op foutieve gegevens is zo klein mogelijk gehouden, omdat ingeschat is dat fails de nodige kos- ten met zich zullen meebrengen als de reeds genoemde onderzoeksplicht aan de orde is .


Domeinen en objecten


De wet gaat op dit moment uit van zes registratiedomeinen die samen 28 regis- tratieobjecten omvatten, die in een aan- tal tranches in de komende jaren van kracht worden. Kabels en leidingen val- len niet onder deze wet, maar blijven onder de wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) vallen. Mi- lieuhygiënisch onderzoek en archeolo- gie worden mogelijk in de toekomst in de BRO opgenomen. De zes registratiedomeinen zijn bodem- en grondonderzoek, bodemkwaliteit, grondwatermonitoring, grondwaterge- bruik, mijnbouwwet en modellen. Aan de hand van de gegevens van de eerste vijf domeinen is het mogelijk mo- dellen van de ondergrond te vervaardi- gen. De verwachting is dat deze in de loop van de tijd steeds nauwkeuriger worden, doordat de groeiende beschik- baarheid van gegevens tot verdichting leidt. Een toekomstbeeld is dat het te zijner tijd mogelijk wordt om van gebie- den een soort van MRI-scan te maken, waarmee het inzicht in de ondergrond steeds nauwkeuriger zal worden.


Infra: minder faalkosten Een van de doelen van de BRO is het terugdringen van faalkosten. Uit onder- zoek is gebleken dat bij infrastructure- le projecten de kans op falen vanwege kennisgebrek over de ondergrond groot is. Om deze reden wordt thans veel- al in de risicodossiers rekening gehou- den met dit gegeven. Echter, met meer kennis van de ondergrond zijn er naar verwachting minder of in elk geval an- dere maatregelen nodig om de risico’s te beheersen. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt momenteel een aantal projecten ondersteund door het Pro- grammabureau BRO, dat ressorteert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met be- hulp van value management en ruim- telijke modellen wordt de toe te voe- gen waarde van de BRO aangetoond en wordt geanalyseerd hoe en waar de faalkosten kunnen worden teruggedron- gen.


Autorisaties in de procesketen Binnen Rijkswaterstaat zijn in het geval van de aanleverplicht voor de BRO twee uitgangspunten van belang. Het eerste is dat de ondergrond een onderdeel is van assetmanagement. Het tweede is dat er bij het leveren en gebruiken van gegevens bijna altijd sprake is van een privaatrechtelijke overeenkomst, waar een contractmanager de verantwoorde- lijkheid heeft bij de beheersing van het contract.


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68