This page contains a Flash digital edition of a book.
Asfaltkwaliteitsloket valideert productinnovaties


Vanaf januari 2018 wordt het Asfaltkwaliteits- loket de centrale plek in Nederland waar aan- bieders van innovatieve asfaltproducten hun claims kunnen laten valideren. De validatie vindt plaats door een onafhankelijk deskundi- genteam. Het deskundigenteam bestaat uit as- falt- en milieudeskundigen. Zij zijn onafhanke- lijk en een autoriteit op een vakgebied dat in dit verband relevant is .


H


et Asfaltkwaliteitsloket is transparant. Alle ter vali- datie aangeboden producten worden op de website van het loket vermeld. Op de website staan ook de uitspraken van het deskundigenteam over de onderbouwing van de gedane claims.


Afnemers van de gevalideerde producten kunnen vertrouwen op de uitspraken van het deskundigenteam. Het gaat hierbij over de onderbouwing van de gedane claims, het ontwikkel- stadium van de innovatie en het (potentiële) toepassingsge- bied.


Werking van het Asfaltkwaliteitsloket Het Asfaltkwaliteitsloket is ondergebracht bij non profi t ken- niscentrum CROW. Het functioneert onder verantwoordelijk- heid van een Stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van wegbeherende instanties, aannemerij en kennisinstellin- gen. Een breed samengestelde werkgroep maakt voorstellen voor alle procedures en legt die ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep.


CROW zorgt voor de afhandeling van de binnengekomen aan- vragen voor validatie van een innovatief product. Zij zorgt voor de eerste beoordeling van de aanvraag, het verzamelen van de benodigde data en informatie over het product, het instel- len van het deskundigenteam en het beschikbaar stellen van de bevindingen van het deskundigenteam.


Aanleiding


In de wegenbouwsector is reeds vele jaren de roep om meer innovatieve producten toe te passen. Deze wens komt van de kant van de wegbeheerders, die vragen om producten met een langere levensduur, minder energieverbruik, snellere aanleg, groter percentage hergebruik et cetera. Verschillende marktpartijen proberen op deze vraag in te spelen door inno- vatieve producten aan te bieden.


Probleem


De vraag naar en het aanbod van innovatieve producten is in principe aanwezig. De daadwerkelijke toepassing van deze in- novatieve producten is echter vaak beperkt. Eén van de oor- zaken hiervan is dat potentiële afnemers van de innovatieve producten de producten niet op waarde kunnen beoorde- len. De vraag wordt dan telkens gesteld: Kloppen de gedane claims wel?


Het gevolg van de steeds herhaalde vraag dat de aanbieden- de partij vele malen moet aantonen welke eigenschappen het door haar ontwikkelde product heeft.


Bij de introductie van innovatieve producten is hiermee veel tijd, geld en doorzettingsvermogen gemoeid. Het asfaltkwa- liteitsloket moet de introductie en daadwerkelijke toepassing van innovatieve producten gaan versnellen.


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68