This page contains a Flash digital edition of a book.
schappelijke omgeving.” Om richting te geven aan de samenwerking is een 11- tal thema’s benoemd, waarin de samen- werking invulling krijgt; zie het kader Thema’s strategische allianties.


Thema 1 Samenwerking in projecten Een belangrijke factor om efficiënt sa- men te werken is goed weten wat jou en de ander beweegt en hoe organisa- ties werken. Bij samenwerken in projec- ten staat de ontmoeting tussen project- managers centraal. Daarnaast profiteren beide organisaties van elkaars werkwij- zen en instrumenten. Op het gebied van projecten is het afgelopen jaar bijvoor- beeld aandacht geweest voor een be- heerste overdracht van realisatie naar beheer, waarbij de sterke punten uit de procedure van de ander werden gebruikt om de eigen procedure te versterken. Er is een Expertpool beweegbare brug- gen opgericht om de kennis te delen op inhoud en proces. Prorail en RWS hebben het voortouw genomen om één taal voor system en- gineering te ontwikkelen. ProRail heeft met het ministerie van I&M afgespro- ken om Gate Reviews in te gaan zetten bij MIRT-projecten > € 35 miljoen, voor voorkeursbeslissing en projectbeslis- sing. RWS heeft ruim 10 jaar ervaring met het instrument Gate Reviews en heeft hiervoor een goedlopend proces met praktische hulpmiddelen (formats, vragenlijsten, et cetera) ontwikkeld.


Thema 2 Tunneltechnologie Tunnels, en met name de Tunnel Techni- sche Installaties (TTI), spelen een steeds grotere rol bij het veilig exploiteren van weg- en spoortunnels. Daarbij moeten bij veel bestaande tunnels de installa- ties vervangen worden. De samenwer- king tussen RWS en ProRail heeft als doel om elkaars kennis en kunde maxi- maal te benutten om zo de kwaliteit van de tunnels en de efficiëntie van aan- leg, renovatie en beheer te verbeteren. Dit moet resulteren in veilige weg- en spoortunnels zonder verstoringen voor de gebruikers. Momenteel is de belangrijkste uitda- ging voor zowel RWS als ProRail de re- novatie van bestaande tunnels (inclusief de TTI’s). Door structurele overleggen en gezamenlijke werkbezoeken vinden


30 Nr.8 - 2017 OTAR


RWS EN PRORAIL HEBBEN BEIDE EEN PUBLIEKE TAAK MET EEN COMPLEXE OPGAVE OP EEN HOOG BELAST NETWERK


verdiepingen plaats op specifieke on- derwerpen, zoals het projectmanage- ment bij tunnelprojecten. (Ontwerpate- lier van ProRail versus de IPM aanpak van RWS) ProRail heeft deelgenomen aan meer- dere multidisciplinaire sessies van Rijkswaterstaat en het Duitse Strassen- bau Nordrhein Westfalen over de aan- pak van het upgraden van TTI’s van bestaande tunnels. Zo zijn er best prac- tices uitgewisseld en zijn de criteria ge- deeld voor het wel of niet (langdurig) sluiten van een te renoveren tunnel. RWS heeft een toets uitgevoerd op de ‘kaderstelling Architectuur TTI’ en de ‘moederspe¬cificatie’ van ProRail voor spoortunnels. Hiervoor is gebruik ge- maakt van de in de ‘RWS Tunnelstan- daard’ vastgelegde specificaties.


Thema 3 Arbeidsmarktstrategie ProRail en RWS organiseren stageplek- ken en korte meeloopstages, waarmee medewerkers de gelegenheid krijgen in elkaars keuken te kijken en zo kennis te delen. De ambitie is om langere stages of zelfs uitwisseling van medewerkers te bewerkstelligen.


Thema 4 Communicatie en Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Op de projecten en programma’s waar ProRail en RWS samenwerken is bijzon- dere aandacht voor professionele com- municatie, het vooraf duidelijk neer- zetten van rollen en maximale spinoff genereren met ruimte voor ieders do- mein. Daarnaast worden de ervaringen in het omgaan met de politiek-bestuur- lijke omgeving van RWS en ProRail op lokaal, regionaal en internationaal ni- veau gedeeld. Twee concrete voorbeel- den van een gezamenlijke communica- tieaanpak zijn het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) en de Botlek- brug.


Thema 5 Assetmanagement Zowel RWS als ProRail hebben in toe- nemende mate te maken met vervan-


ging en renovatie van verouderde in- frastructuur en een groeiend aantal van complexe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Om die reden is er een eerste verkenning uitge- voerd op het thema: ‘Vervanging en Re- novatie’ (V&R)


Deze werktuigbouwkundige en elektro- technische installaties zijn kritiek voor het dagelijks functioneren van de infra- structuur. Een efficiënt onderhoudscon- cept, en effectieve monitoring van deze installaties is dus cruciaal voor ongehin- derde mobiliteit. Daarnaast hebben Rijkswaterstaat en ProRail kennis en ervaring uitgewisseld over de gang van zaken van het onder- houd aan de Moerdijkbrug en Merwede- brug.


Thema 6 Marktbenadering RWS heeft de door ProRail ontwikkelde CO2-prestatieladder als stimulerings- regeling geïmplementeerd in alle grote GWW-contracten. ProRail is begonnen met het door RWS ontwikkelde DuboCalc in te zetten als EMVI criterium in haar aanbestedingen. Ook op het gebied van Best Value Pro- curement heeft de samenwerking on- der meer geresulteerd in afstemming van leidraden, specifieke bepalingen in overeenkomsten en modeldocumenten. Voor de komende periode gaat bijzon- dere aandacht uit naar Circulaire Econo- mie en hoe dit op te nemen in inkoop; de uitwisseling van kennis over het leve- ranciersmanagement en de implemen- tatie van de marktvisie.


Thema 7 Innovatie INSAR is een techniek van remote sen- sing, waarbij de infrastructuur vanuit de ruimte nauwkeurig, regelmatig en non- invasief gevolgd kan worden om bij- voorbeeld de zetting vast te stellen. Hiermee is INSAR potentieel een nut- tig instrument voor elke inframanager. Op initiatief van RWS en ProRail is een workshop georganiseerd samen met de grote gemeentes, de waterschappen, de provincies en de nutssector. Het toe-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68