This page contains a Flash digital edition of a book.
Verkeerskundige maatregelen Zo zijn de afgelopen jaren allerlei pro- jecten uitgevoerd of opgestart. Onder de noemer LaRGaS – langzaam rijden gaat sneller – is bijvoorbeeld de door- stroming van het verkeer in de Arnhem- se binnenstad aangepakt. Het idee is dat een stabiele, lagere snelheid niet al- leen sneller is, maar ook minder CO2- uitstoot veroorzaakt. Je hoeft immers minder vaak af te remmen en op te trek- ken. Door toepassingen als slimme(re) verkeerslichten is de doorstroming fl ink verbeterd.


Bruines: “Het voorkomen van emis- sies en het verkeerskundig aanpakken van knelpunten, dat is nu wel groten- deels gedaan. Het effect neemt af. Als je daar nog verder in wilt gaan, moet je gaan denken aan rigoureuze maatrege- len zoals het autovrij maken van de bin- nenstad. En daar komen politieke afwe- gingen bij kijken.”


Irene Bruines, Smart City Manager bij Ziut.


Fijnstof afvangen Daarom kijkt de gemeente Arnhem mo- menteel naar andersoortige oplossin- gen. Een mooi voorbeeld is een project in samenwerking met Ziut rond het te- rugbrengen van fi jnstof. Het idee erach- ter: vooral in auto-intensieve gebieden ademen we fi jnstof in, en dat is slecht voor de gezondheid. De wijk Coehoorn aan de rand van het centrum is zo’n ge- bied. Daar is na overleg met bewoners besloten om het door StatiqAir ontwik- kelde fi jnstofsysteem te plaatsen. In dit systeem wordt een draad met 300 mi- cro-ampère geladen, waardoor er in een straal van twaalf meter rondom het sys- teem een elektromagnetisch veld ont- staat. In een paar seconden tijd wordt de lucht schoon gemaakt. Dit komt neer op de afvang van 30 procent van alle fi jnstof bij mooi weer en zo’n 10 procent bij andere weersomstandigheden, heeft TNO berekend. Het systeem is effectie- ver naarmate het er meer units zijn geïn- stalleerd, omdat het eerder behandelde lucht telkens opnieuw zuivert. Hierdoor wordt de afvangst in zijn totaliteit steeds hoger. Herhaling is de kunst.


Maatregelen combineren Juist wanneer het windstil is en er dus veel smog ontstaat, doet het systeem zijn werk. De positieve ionen hechten zich aan de fijnstofdeeltjes en trekken


VOORAL HET COMBINEREN VAN MAATREGELEN GEEFT RESULTAAT


ze naar een negatief geladen plaat. Er wordt ook een depositiemeting uitge- voerd, waarmee je precies kunt zien hoeveel gram fi jnstof het afvangt. Aan de zwarte aanslag op de platen te zien is dat een behoorlijke hoeveelheid. Toch zijn er de sceptici, die de werking van deze systemen in twijfel trekken. “Er is vaak sprake van verschillende waar- heden”, volgens Bruines. “Momenteel zijn er heftige discussies gaande tussen wetenschappers, overheden, burgers en partijen over wat de best werkende manier zou zijn om fi jnstof af te vangen. Laten we als maatschappij stoppen om op één element in te zetten als ‘dé op- lossing’, het is vooral de combinatie van meerdere maatregelen die de beste re- sultaten geeft.”


Gedragsmaatregelen


Een voorbeeld van mogelijke aanvul- lende maatregelen zijn bijvoorbeeld ge- dragsmaatregelen – volgens Bruines een lastige aanpak, die vaak om een lange adem vraagt. “Mensen zijn niet zomaar bereid hun auto te laten staan. Daarom moet je het omdraaien en juist fi etsgebruik interessant maken. Dat kan door middel van fysieke ingrepen als het verbeteren van fietspaden en beweg-


wijzering, maar ook kun je denken aan technologische oplossingen, bijvoor- beeld zorgen dat fi etsers meer voorrang krijgen door middel van fl exibele syste- men. Het is zaak dat je de negatieve as- sociaties rond fi etsen wegneemt.”


Slimme aanpassingen


Heb je het over die negatieve associa- ties, dan kom je in Arnhem – een stad met veel hoogteverschillen – al snel op de steilheid van fi etsroutes uit. Ook daar kan de smart city volgens Bruines een mogelijke rol spelen. “Als je door een slimme oplossing kunnen voorrekenen wat de minst steile fi etsroute is, kun je fietsen mogelijk interessanter maken. Of je geeft fi etsers meer groen licht als het regent zodat je droger op je bestem- ming aankomt. Dat is het mooie aan de mogelijkheden die met behulp van tech- nologie ontstaan: je kunt de toepassing vaak aan de specifi eke situatie aanpas- sen.”


www.ziut.nl


Meer informatie: Nr.8 - 2017 OTAR


O Nr.8 - 2017TAR 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68