This page contains a Flash digital edition of a book.
Wie is Jan de Boer Jan de Boer is directeur van KWS, een Koninklijke VolkerWessels-onderneming. Na een opleiding HTS Weg- en Waterbouw in Amsterdam werkte De Boer eerst als uitvoerder bij Koop Tjuchem en diens opvolger MNO Vervat, later werd hij daar algemeen directeur. In 2011 maakte De Boer de overstap naar KWS. Sinds 2012 is De Boer tevens voorzitter van het bestuur van de vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland.


stenen en het stof moet mee verwar- men, komt daar veel energie bij kijken. Initiatieven om dit te verbeteren zijn de productie van lage temperatuur-asfalt of het werken met drogere grondstof- fen zodat verhitting minder energie kost. Het verlengen van de levensduur van het asfalt heeft natuurlijk ook een enor- me impact op de CO2


-uitstoot. Verder


zijn we bezig met het ontwikkelen van asfalt dat minder rolweerstand heeft. Dit heeft een positief effect op de CO2


-uit-


stoot omdat het verkeer dan met minder energieverbruik over het asfalt rijdt.”


Wat doen jullie om het asfalt te verduurzamen? De Boer: “Enerzijds onderzoeken we dus hoe we de levensduur kunnen ver- lengen; anderzijds hergebruiken we oud asfalt in nieuw asfalt. Bij het hergebruik van asfalt is Nederland koploper, daar zijn we als asfaltindustrie als eerste in de wereld mee begonnen. Het nieuwe asfalt dat nu op de wegen komt te lig- gen is voor 30 à 40 procent afkomstig van oud asfalt. We werken er hard aan om dit percentage te verhogen. Zo heeft KWS onlangs in Ouderkerk aan den IJs- sel voor het eerst een deklaag voor ge- motoriseerd verkeer aangelegd die voor 100 procent bestaat uit gerecycled free- sasfalt, een grote stap richting een cir- culair economie en verduurzaming van asfalt.”


Welke innovaties in de receptuur van asfalt zijn gericht op het verlengen van de levensduur?


8 Nr.8 - 2017 OTAR


De Boer: “De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton). In Nederland pre- fereren we voor de deklaag namelijk ZOAB, vanwege de comfortabele rijei- genschappen en de positieve impact op de verkeersveiligheid. Daarnaast is ge- investeerd in andere soorten stil asfalt om de geluidsoverlast te beperken in stedelijke gebieden. Dit zijn ontwikkelin- gen geweest waarbij wel de levensduur is verkort ten opzichte van de ouderwet- se mengsels zoals dicht asfaltbeton. In ZOAB zit 22 procent holle ruimte waar- door de steentjes eerder schade oplo- pen bij belasting dan bij dicht asfaltbe- ton. Nu is het voor ons de uitdaging om de levensduur van ZOAB naar een ho- ger niveau te brengen.”


Wat zijn de huidige ontwikkelingen op dit vlak? De Boer: “De mengsels worden verbe- terd. Daar zijn we nu een jaar of tien mee bezig. We proberen alle onderde- len van de asfaltreceptuur voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld door toe- voegingen, die soms synthetisch zijn. Zo maken we tegenwoordig een dub- bellaags ZOAB, met een fijnere, open structuur dan gewoon ZOAB. Door toe- voeging van gemodificeerde bitumen weten we de levensduur te verlengen. Keerzijde is dat toevoegingen van met name synthetische modifi caties leiden tot een fi kse verhoging van de kostprijs van asfalt. Hoewel daar een verlenging van de levensduur tegenover staat, is op dit vlak nog een wereld te winnen.


Een andere belangrijke ontwikkeling die KWS ziet is dat opdrachtgevers naast de kosten ook duurzaamheid steeds meer waarderen in de beoordeling en gunning van projecten.”


Wat is de invloed van veranderende mobiliteit op het asfalt? Griffi oen: “De mobiliteit is de afgelopen jaren natuurlijk enorm toegenomen in Nederland. Dit heeft direct invloed op het asfalt. De intensiteit van het verkeer is toegenomen, zo ook het gewicht van het goederenvervoer. Beide hebben een zwaardere belasting van de wegen tot gevolg. Dit leidt tot een snellere slijtage van het asfalt.”


Wat is de impact van de zelfrijdende auto op de kwaliteit van het asfalt? De Boer: “Personenauto’s hebben so- wieso weinig impact op de kwaliteit van het asfalt. Het is het vrachtverkeer dat zorgt voor slijtage van het asfaltweg- dek. Dus als straks vrachtauto’s via pla- tooning vlak achter elkaar rijden over een zelfde spoor geeft dat een enor- me belasting voor het wegdek. Hiervoor moet dus een duurzame oplossing wor- den gevonden. De verwachting is dat het tot schade leidt als je vrachtverkeer op het huidige wegennet over één spoor leidt. Om deze reden denkt men na over specifieke rijstroken voor vrachtwa- gens, waarbij het asfalt specifieke ei- genschappen heeft.”


Hoe stimuleert een grote opdrachtgever als RWS innovatie?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68