This page contains a Flash digital edition of a book.
“Durven investeren in sensortechnologie”


Dolf van der Meij is als Maintenance Engi- neer van de afdeling Asset Management van Croonwolter&dros betrokken bij de nieuw- bouw van Sluis Eefde. Hij onderschrijft het be- lang van het toepassen van sensoren en loggen van data ten behoeve van big-data-analyse, om daarmee voorspellend onderhoud te kunnen doen en implementeert deze aanpak voor het project Sluis Eefde.


“De Asset Management afdeling van Croonwolter&dros is al tij- dens de tenderfase van het project Sluis Eefde betrokken.Naast aspecten als betrouwbaarheid, ‘onderhoudbaarheid’ en be- schikbaarheid ook nemen wij ook voorspellend onderhoud mee in het ontwerp. Daardoor zijn al bij de start eisen gesteld aan het ontwerp om bepaalde data te leveren aan een Technisch Beheer Systeem. Het plaatsen van een sensor in een ontwerp is kostbaar, maar kijkend naar de complete levenscyclus van, in dit geval, een sluis is het zeer nuttig.


Basis dataset Sensoren hoeven niet altijd toegevoegd te worden. Doordat we openings- en sluitingstijden van sluisdeuren automatisch laten vastleggen, krijgen we al een grove indicatie van het functione- ren van het bewegingswerk van de deur. Deze tijden worden vervolgens verrijkt met data over waterstanden voor en ach- ter de deur, temperatuur, windkracht en windrichting, zodat met big-data-analyse al een iets nauwkeuriger voorspelling ge- maakt worden van een afwijkend gedrag van de beweging van de deur.


Meerwaarde sensoren Croonwolter&dros gaat verder, door het toepassen van senso- ren voor het meten van stroomsterktes in aandrijfmechanismen van de deuren. Dat laatste is tevens een ontwikkelgebied voor fabrikanten. Zij moeten het belang inzien voor hun klanten en


durven investeren in sensoren die krachten, drukken, tempe- raturen en trillingen et cetera meten om te komen tot een meer voorspellend onderhoudsconcept. Het verzamelen van al die data is echter niet genoeg. Daarom worden die data overzichte- lijk gepresenteerd in een Technisch Beheer Systeem. De tech- nicus en maintenance engineer krijgen door middel van rap- portages en trendgrafi eken snel inzicht in het verloop van de parameters in de tijd, en in de waarden waar die parameters binnen moeten blijven.


Analyse


Die laatste zijn gebaseerd op eenvoudige relaties. Daarom wordt ook een data-analist ingezet voor het project Sluis Eefde, om uit alle geregistreerde data patronen te destilleren die aan- geven dat een storing op komst is. Als die patronen zijn ont- dekt, worden algoritmes ingezet waarmee de ontwikkeling van de storing kan worden gemonitord en gemeld voordat deze daadwerkelijk leidt tot uitval. TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis zijn in op- dracht van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de voorfi nan- ciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis bij Eefde. Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.


Meer informatie: www.croonwolterendros.nl/infra Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68