This page contains a Flash digital edition of a book.
Beton is bruikbaarder dan economie!


WIM KRAMER


Technical Marketeer Infrastructure/ Market Research bij het Cement & Beton Centrum


eigenlijk al heel gebruikelijk voor kleine verhardingselementen als stenen, tegels en dergelijke. Dus daar voldoet de be- tonsector al aan de wens van Nederland om in 2050 een circulaire economie te zijn zonder afval.”


PRO Tekst: Edith Andriesse


Beton is een duurzaam materiaal dat heel goed herbruikbaar is. In het ka- der van de circulaire economie hoeft er dus niet zo heel veel te verande- ren in de betonbranche. Als je we- gen en kunstwerken ontwerpt, moet je in eerste instantie uitgaan van een lange levensduur. In dat kader komt steeds vaker de vraag naar boven om modulair te bouwen.


“We zien, ook in de infrastructuur, ont- wikkelingen naar modulaire/geprefabri- ceerde elementen die als de functie zou veranderen gedemonteerd kunnen wor- den en ergens anders weer opgebouwd. In een geval van een rotonde bijvoor- beeld, zou je die ergens anders weer opnieuw als rotonde kunnen gebruiken, zonder dat je echt gaat slopen. Dat is


24 Nr.8 - 2017 OTAR


“Voor de betonindustrie kan in de ont- werpfase nog bewuster nagedacht wor- den over een tweede, mogelijk derde functie. We zien in de utiliteitsbouw al dat woningen worden ingericht in voor- malige kantoorgebouwen. Die gebou- wen worden gestript, het betonskelet blijft staan, en het gebouw krijgt een compleet nieuwe functie. Dat zou op termijn wel van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van betongranulaat. Als je minder beton sloopt, heb je ook minder granulaat tot je beschikking. Be- ton heeft op zich al een hele lange le- vensduur. Je moet toch snel denken aan 40 tot 50 jaar in verhardingen van we- gen. Bij toepassingen in kunstwerken kan het beton zelfs minimaal 100 jaar meegaan.”


“Als je toch niet aan slopen ontkomt, moet je het materiaal nuttig hergebrui- ken. Dat kan onder andere als funda- tiemateriaal en als toeslagmateriaal in nieuw beton. Het is zelfs heel gebruike- lijk om gesloopt beton als betongranu- laat weer toe te passen als grindvervan- ger in nieuw beton.


De lokale beschikbaarheid van be- tongranulaat kan soms een probleem


zijn. Het is niet aantrekkelijk om grote afstanden af te leggen met granulaat; dan valt het milieuvoordeel snel weg. Het streven is om het zo veel mogelijk in de regio te hergebruiken. Wel moet je natuurlijk zorgen dat het helemaal schoon is van materialen die het herge- bruik in de weg zouden kunnen staan. Je moet zorgen de kwaliteit van het be- ton hoog te houden.”


“Ik denk dat beton verder is dan asfalt in de circulaire economie. In feite is het nu al 100% circulair: er wordt voor de productie gebruik gemaakt van alge- meen beschikbare grondstoffen, beton heeft een zeer lange levensduur en aan het einde van de levensduur is er spra- ke van 100% hergebruik als bouwwerk, element of granulaat. Bij asfalt is dat in mijn ogen nu nog niet het geval.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68