This page contains a Flash digital edition of a book.
van de Bernhardsluis. Er is gedetail- leerde monitoring nodig om te kunnen analyseren wat het faalpatroon van be- paalde componenten is. Die analyse kon niet gemaakt worden, doordat er in het begin te weinig storingen waren: de sluis was ‘te gezond’.


Nut & noodzaak De urgentie is groot door ouderdom van installaties. Vanwege de zeer zware ver- vangingsopgave is het van groot belang om de installaties zo lang mogelijk in le- ven te houden. Voorspelbaar onderhoud betekent ook kennisbehoud in syste- men en mensen. Er zijn altijd mensen nodig; voorspelbaar onderhoud is een hulpmiddel om effi ciënter onderhoud te plegen.


Business case Op verzoek van het RWS-Bestuur is een business-case uitgewerkt om duide- lijk te maken wat de voordelen zijn van voorspelbaar onderhoud. Uit de busi- ness case blijkt dat de levensduur van installaties verlengd kan worden. Het onderhoud kan beter toespitst worden op de conditie van de verschillende in- stallaties. Als blijkt dat de theoretische levensuur afwijkt van de werkelijke le- vensduur kan de objectbeheerder be- tere beslissingen nemen over het juis- te moment van onderhoud. Ook bij het opnieuw aanbesteden van onderhouds- contracten kan betere informatie gege- ven worden over de conditie van de in- stallatie. Hierdoor hoeft de aannemer een minder hoog risico in te calculeren en valt de aanbesteding lager uit door een lagere risicopremie.


De business case wordt ook gebruikt voor de vervolgprojecten. Begin 2016 heeft het programmateam (onder lei- ding van programma-manager Angelien van Boxtel) de opdracht van het Bestuur gekregen om voorspelbaar onderhoud bij drie andere projecten toe te pas- sen: Sluis Eefde, de Kreekraksluis en de Spijkenissebrug. Er is bewust gekozen voor sluizen verspreid over het land, om zo te leren binnen verschillende regio’s en bij verschillende aannemers.


RWS-brede uitrol Daarbij kreeg het programmateam een tweede opdracht: maak een Plan van


animatie” Wat is voorspelbaar onderhoud


De afgelopen jaren zijn er verschillende termen gepasseerd voor voorspelbaar onderhoud van installaties, zoals vitale assets, conditie gestuurd onderhoud en informatie gestuurd onderhoud. Kern is: door extra slimme sensoren te plaatsen op installaties en de meetgegevens meteen te vergelijken met een normaalverbruik, weet je of onderhoud nodig is. We kunnen dan gericht zoe- ken en het op tijd herstellen.


Aanpak voor een Rijkswaterstaat-bre- de uitrol van voorspelbaar onderhoud. Al snel bleek dat voorspelbaar onder- houd veel impact heeft op zowel interne werkprocessen als die met aannemers. Bij Rijkswaterstaat wordt bijvoorbeeld onderhoud ver van tevoren gepland, in sommige gevallen zelfs jaren vooruit. Met nieuwe werkwijzen zal Rijkswater- staat flexibeler moeten handelen om maatregen eerder of later uit te voeren. Hierbij moet goed onderzocht worden wat de gevolgen zijn voor de huidige contracten. Wat wordt de werkwijze als blijkt dat bijvoorbeeld onderhoud vol- gende week nodig is, maar contractueel het pas over een half jaar is gepland?


Inrichting van het werk Deze uitdaging is nu exact wat tijdens een pilot boven komt drijven. Het pro- grammateam bepaalt samen met de beheerder en het onderhoudsteam van Rijkswaterstaat plus de marktpartijen hoe we processen en onderhoud gaan inrichten. Daarbij gaat het niet alleen over de contracten, maar ook hoe we de informatievoorziening gaan delen. Voor Sluis Eefde werkt het program- mateam intensief samen met Camino, het samenwerkingsverband van FME (werkgeversorganisatie in de techno- logiebranche) om de nieuwe werkwijze


tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen soepel te laten verlopen. Ondertussen wordt er binnen RWS ook meters gemaakt. De wijze van inspectie van installaties wordt onder de loep ge- nomen, bij DataLab van Rijkswaterstaat wordt bekeken hoe de data geïnterpre- teerd moet worden en ook bestuurlijk zijn er gesprekken om nut en noodzaak aan te tonen van voorspelbaar onder-


Slimme energie sensoren 'aan het werk' op frequentie regelaars van de Prins Berhardsluis.


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68