This page contains a Flash digital edition of a book.
Invoering wet BRO ontsluit schat aan informatie


De ondergrond ontsloten


Sinds mensenheugenis is duidelijk dat er bij het bouwen van boer- derijen, huizen en de daarbij behorende infrastructuur kennis noodzakelijk is van de bouwplek. Historische kaarten van de ont- wikkeling van gebieden laten dat duidelijk zien. De digitale ont- sluiting van bodeminformatie in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) vanaf 2018 is een mijlpaal in deze kennisgeschiedenis. Tekst: ing. Bart van der Roest projectmanager Implementatie Basisregistratie Ondergrond bij RWS


K


ennis van de bovengrond en de eerste meters van de bodem zal ook in vervlogen tijden veel-


al geen probleem hebben opgeleverd. Maar wat er onder de bodem zat, dat was tot in de achttiende eeuw meestal onbekend. Bij het ontstaan van wat nu de grond- mechanica is, werden ook instrumenten en technieken ontwikkeld om de kennis van de ondergrond te vergroten. Daarnaast is er al eeuwenlang kennis van de ondergrond door het winnen van delfstoffen. In Limburg werd al ver voor onze jaartelling vuursteen gewon- nen en in België werd in de Romeinse tijd steenkool gedolven. Bij deze vor-


44 Nr.8 - 2017 OTAR


men van mijnbouw werd ongetwijfeld de nieuwsgierigheid geprikkeld door dat- gene wat men in de ondergrond tegen- kwam.


Vastleggen gegevens De systematische vastlegging van ge- gevens van de ondergrond is van be- lang om aan de hand daarvan modellen te maken die inzicht geven. Reeds meer dan een eeuw verzamelt de Geologi- sche Dienst Nederland, een onderdeel van TNO, gegevens van de ondergrond. Op de website staat het volgende: “Er is een schat aan informatie, afkomstig van boringen, sonderingen, seismisch on- derzoek, opnamen in het veld, meetge-


gevens van grondwater en analyses in het laboratorium. Om een idee te geven: het gaat om 500.000 boringen, 143.000 sonderingen en 130 miljoen grondwa- termetingen. Deze informatie is te vin- den in DINOloket.nl en in NLOG.nl. Aan de hand van deze informatie is het mo- gelijk modellen te maken van de onder- grond.”


Europese richtlijn In 2007 is de Europese kaderrichtlijn IN- SPIRE (Infrastructure for Spatial Infor- mation in the European Community) tot stand gekomen. In het kader van de IN- SPIRE-richtlijn maken overheidsorga- nisaties in de Europese lidstaten geo- informatie beschikbaar, vindbaar en bruikbaar. De inhoud ervan is, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar afge- stemd.


Basisregistratie Ondergrond (BRO) Vervolgens is in 2009 de Implementa- tiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimte- lijke informatie in de Nederlandse wet- geving van kracht geworden, waarop de basisregistratie ondergrond (BRO) is ge- stoeld, evenals een aantal andere basis- registraties.


Met het van kracht worden van de BRO op 1 januari 2018 moeten bestuursorga-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68