This page contains a Flash digital edition of a book.
Esri Nederland


Met locatie meer inzicht in assetmanagement


Voor organisaties is het belangrijk om in één oogopslag te kunnen zien wat de status is van de verschillende assets. En om deze te kunnen delen. Een kaart verbindt mensen en zorgt ervoor dat iedereen hetzelfde beeld heeft. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografi sche analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken.


Informatie essentieel Weet u hoe uw assets presteren? Eén van de basisvoorwaarden van een gezonde sa- menleving en economie is de infrastructuur. Goed beheer van assets zorgt ervoor dat de conditie van de infrastructuur op peil blijft. Omdat assets kostbaar zijn, is het belang- rijk te weten waar er op beheerkosten be- spaard kan worden. Goede informatie over de assets en deze kunnen delen is daarom essentieel.


Data op orde Goede informatie begint met het op orde hebben van de data: geografie maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de daad- werkelijke locatie van de asset. Een geogra- fi sche benadering van assets in uw informa- tievoorziening geeft snel nieuwe inzichten en maakt het eenvoudiger om informatie met andere organisaties te delen.


Esri Nederland Frank de Zoeten T 010 - 2170700 contact@esri.nl www.esri.nl/assetmanagement


Asset lifecycle Assetmanagement gaat verder dan beheer en onderhoud alleen. Het gaat ook over risi- co’s, kosten en keuzes maken in de presta- tie van assets. In onze veranderende maat- schappij is dankzij sensoren steeds meer bekend over hoe we ons gedragen en real- time bewegen. Over de asset lifecycle is vanuit verschillende systemen veel informa- tie te halen. Dankzij deze big data is het mo- gelijk om de prestatie van de assets en de behoefte eraan op een slimme manier op el- kaar af te stemmen en te doen aan predic- tive maintenance. Ook hierbij is inzicht in de locatie van assets cruciaal. Elke asset is im- mers onderdeel van een groter geheel.


Slimme kaart


Dit inzicht krijgen organanisaties met een slimme kaart, want een Geografi sch Infor- matie Systeem (GIS) onthult de kracht van data aan elke mogelijke professional. Via elk device en op een manier die past bij de functierol. Diverse lagen in de organisatie - strategisch, tactisch en operationeel - kun- nen zo patronen en verbanden zien. Data- gestuurd werken helpt om voorbereid te zijn op wat er kan gebeuren. Het is de manier om zekerheid over assets te krijgen, om kosten te besparen en prestaties te verho- gen.


Meer weten over hoe ArcGIS u kan onder- steunen bij assetmanagementprocessen? Neem dan contact met ons op voor een vrij- blijvend gesprek.


OTAR MarktWijzer


53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68