This page contains a Flash digital edition of a book.
Hoe wordt asfalt gemaakt? Wat zijn recente innovaties op asfaltgebied? Welke rollen hebben opdrachtgevers en op- drachtnemers bij deze innovaties? Wij vroegen dit en meer aan Edwin Griffioen, directeur Techniek en technisch ma- nagement bij Rijkswaterstaat en Jan de Boer, directeur van Koninklijke VolkerWessels onderneming KWS en voorzit- ter van de vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland. Tekst: Wink Sabée


Hoe het gesteld is met het gebruik van asfalt in Nederland? Griffoen: “Veruit de meeste doorgaande wegen in Nederland zijn gemaakt van asfalt. Alternatieven zijn straatstenen of betonwegen, maar het karakter van ons land – met name vanwege onze rede- lijk fl exibele bodem – past goed bij de eigenschappen van asfalt. Asfalt is na- melijk goed berijdbaar en stroef genoeg. Om deze reden is asfalt het voorkeur- materiaal van wegenbouwers. En dat zal het voorlopig ook wel zo blijven, ver- moed ik. Vooral ook omdat asfalt kos- tentechnisch goed is te produceren.”


Is asfalt in Nederland anders dan in andere landen? De Boer: “Elk asfaltproduct bestaat uit een mengsel van steen, zand en bitu- men. Bitumen is het restproduct dat overblijft bij de raffinage van olie. De verhouding tussen deze onderdelen maakt het asfalt specifi ek, bijvoorbeeld stroever of juist minder stroef, afhanke- lijk van de wensen van de opdrachtge- ver. De meeste landen maken boven- dien gebruik van steen dat ze zelf in hun land kunnen winnen. Dit maakt ook dat het asfalt in het ene land afwijkt van an- dere landen. Verder reageert bitumen op temperatuur. Daarom heb je andersoor- tige mengsels in het noorden van Euro- pa dan in het zuiden. Bitumen kent altijd een kleine mate van fl exibiliteit, daarom is het ook zo goed. Het is bros als je het bekijkt, maar als je het langdurig belast, vloeit het wat mee.”


Welke steen gebruiken wij in Nederland? De Boer: “Nederland heeft wel het zand voor het receptuur van asfalt, niet de stenen en de bitumen. Deze twee be- standdelen importeren we. Bitumen


van oliemaatschappijen; het steen komt uit omringende landen zoals België, Duitsland, Engeland en Noorwegen. Met name uit Noorwegen, omdat deze steen een bepaalde hardheid en stroef- heid heeft die wij graag voor het asfalt op onze wegen gebruiken. Bovendien is het importeren over water economisch interessant omdat stenen voornamelijk via schepen worden getransporteerd. En dat is vanaf Noorwegen eenvoudig, namelijk rechtstreeks de Noordzee over. Overigens gaat normaliter het stof dat vrijkomt bij het breken en kneuzen van de stenen mee in het asfaltmengsel. In Nederland doen we dat in de regel an- ders. Wij voegen niet de stoffen die vrij- komen toe, maar doen dit separaat om zodoende de kwaliteit van het asfalt te verbeteren. Deze stoffen zijn vaak een mengsel van vliegas en kalk.”


Welke innovaties spelen er op dit moment in de vervaardiging van asfalt?


De Boer: “We proberen de kwaliteit van bitumen te verbeteren met modifi caties, die soms synthetisch zijn. De kostprijs- opbouw van asfalt is interessant omdat we gebruikmaken van bulk- en restpro- ducten. Het toevoegen van syntheti- sche stoffen verhoogt de kostprijs aan- zienlijk. Als hierdoor echter de kwaliteit – lees: levensduur – van het asfalt na- venant toeneemt, is het natuurlijk inte- ressant dit verder uit te zoeken. Dit is de zoektocht die we nu onze branche aan het voeren zijn, bijvoorbeeld met Asfalt- Impuls.”


Wat is Asfalt-Impuls? Griffi oen: “Dit een sectorbreed innova- tieprogramma waarin de hele asfaltke- ten participeert: van wegbeheerders tot aannemers, van ontwerpers tot leveran-


-uitstoot. We hebben in Ne- derland natuurlijk al goed asfalt, maar we willen nog meer inzicht hebben in het ontwerp, de aanleg, het gebruik en het hergebruik van asfalt. We willen op basis van deze kennis komen tot bete- re mengsels en betere aanlegmethoden. Doel is de levensduur te verdubbelen, nu is dat 15 tot 20 jaar voor de deklaag en 25 tot 30 jaar voor de gehele asfalt- constructie, op voorwaarde dat de dek- laag tussentijds wordt vervangen.”


Waaruit bestaat een asfaltconstructie?


De Boer: “Een asfaltconstructie wordt over het algemeen opgebouwd uit meerdere lagen asfalt en meet in to- taal ongeveer 30 centimeter. Iedere laag heeft daarbij specifieke eigenschap- pen. Zo vindt de spoorvorming zijn oor- sprong midden in de constructie, ter- wijl aan de deklaag weer andere eisen zijn gesteld, zoals stroefheid. Bovendien moet de deklaag niet te snel veroude- ren, want deze laag wordt natuurlijk het meest belast.”


Hoe is de CO2 -uitstoot te


verminderen bij de productie van asfalt?


De Boer: “Bij het vervaardigen van as- falt is het bitumen een taai goedje. Het wordt vloeibaar bij een hoge tempera- tuur. Bij het produceren van een asfalt- mengsel is een temperatuur nodig van 160 tot 180 graden. Als je dus ook de


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 7


ciers van grondstoffen en materieel, van kwaliteitsborgers tot kennisinstellingen. Het centrale thema van het program- ma is hoe we met elkaar kunnen zorgen voor verlenging van de levensduur van onze wegen. Een langere levensduur leidt namelijk tot lagere onderhoudskos- ten, minder verkeershinder en een ver- laagde CO2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68