This page contains a Flash digital edition of a book.
• Duurzaamheid, levensduur en toekom- stig onderhoud: Door het machinaal aanbrengen is een constante kwaliteit mogelijk, verwachte levensduur is 20 jaar en hergebruik van het Bermasfalt na einde levensduur is mogelijk.


• Toepasbaarheid: de aangeboden randconstructie kan relatief eenvoudig geschikt worden gemaakt voor andere constructies.


Oplossing BAM Infra


KWS: Een veilige ZOAB- randconstructie met Bermcrete©


De oplossing van KWS voor een vei- lige ZOAB-randconstructie is het aan- brengen van een randvoorziening van een permeabel beton. Gezien de spe- cifi eke eisen aan het permeabele beton bij toepassing als randoplossing heeft KWS voor het mengsel-technische deel samenwerking gezocht met Mebin. Zij hebben een permeabel betonmengsel genaamd Bermcrete©


.


Het aanbrengen van een zogenaamde bermbetonconstructie wordt al langere tijd toegepast bij secundaire- en terti- aire wegen waarbij veelal sprake is van uitwijken van agrarische voertuigen. In Duitsland zijn recent langs de autosnel- wegen ‘verbredingen’ met Bermcrete© aangebracht.


De voordelen van een randoplossing uitgevoerd in Bermcrete©


op een rij:


• Snelle verwerking: door het bermbe- ton machinaal aan te brengen is het mogelijk om wel 1.000 meter per dag aan te brengen.


• Recht afzagen van asfaltrand is niet nodig, door het aardvochtige karakter van de betonmortel. Het beton vormt zich om de asfaltlagen.


• Past binnen regulier onderhoud. Rei- nigen van het beton wordt met een ZOAB cleaner gedaan. Hierdoor wordt tijdens het reinigen van de tweelaags- ZOAB-constructie de bermoplossing meegenomen.


• Rijbaan kan direct na aanbrengen 22 Nr.8 - 2017 OTAR


weer worden opengesteld. Waar- schuwingsschilden kunnen naast het bermbeton worden geplaatst. Na 7 dagen is het beton voldoende uitge- hard om alle verkeersbelastingen op te kunnen nemen.


• Geen nadelige invloed op regenwater- afvoer; door de open structuur is het mogelijk om maximaal 200 mm / m2 / minuut af te voeren.


• Door de skeletstructuur van het beton zijn lokale schades eenvoudig, door een kleine handwerkploeg, te herstellen.


• 100% herbruikbaar als grondstof voor nieuw permeabel beton en of vervan- ger van primair materiaal in regulier beton.


Het Bermcrete© is op een eenvoudige


manier, met ‘proven technologie‘, ma- chinaal aan te brengen. De applicatie


is identiek aan de methode die wordt gebruikt bij het aanbrengen van een in het werk gestorte lijnverharding, zo- als banden en barriërs, en wordt uit- gevoerd met een slipformpaver. Buiten het feit dat deze methode al jaren wordt toegepast, en relatief hoge producties met een hoog kwaliteitsniveau mogelijk maakt, is ook de fl exibiliteit in de appli- catievorm een groot voordeel.


Het voor de randoplossing gebruikte Bermcrete©


genaamde Low Carbon cement (CEM III B) en valt hiermee in de categorie ‘groen beton’.


In de samenwerking is Mebin verantwoor- delijk voor de mengseltechnologie en productie van Bermcrete©


. KWS zet haar


kennis en kunde in voor de dimensione- ring, ontwerp, uitvoering en afwerking.


is opgebouwd met een zo-


Oplossing KWS


prijs3e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68