This page contains a Flash digital edition of a book.
Rijkswaterstaat over naar voorspelbaar onderhoud


In de meeste gevallen worden installaties bij Rijkswaterstaat periodiek onderhouden. Op dat moment worden volgens plan- ning onderdelen vervangen of onderhoud gepleegd. Als tussen de periodieke controles onderdelen niet meer functioneren, kan dat aardig in de kosten lopen. Gilbert Westdorp van Rijkswater- staat vindt dat dit veel efficiënter kan en diende daarom zijn idee voor voorspelbaar onderhoud in bij de Ideeën Corporatie Rijkswaterstaat. Tekst: CEES BUSÉ


G


ilbert Westdorp (Senior Ad- viseur, regio Zee & Delta van Rijkswaterstaat): “Ik diende het


idee in om een aantal redenen. Ten eer- ste was ik verbaasd over hoe weinig wij weten over storingen in ons areaal. Ten tweede viel het mij op dat ons energie- bewustzijn zo laag is.”


Na contact met Rob Burghard van enerGQ is het idee ingediend bij de Ideeën Coö- peratie van Rijkswaterstaat. Rob liet Gil- bert namelijk zien hoe storingen voorko- men konden worden door het plaatsen van energiesensoren en machine-lear- ning. Dit werd getoond aan de hand van een compressor op een booreiland in


56 Nr.8 - 2017 OTAR


de Noordzee. Gilbert: “Ik dacht: op af- stand storingen voorkomen, dit is echt iets voor Rijkwaterstaat! Door het ener- gieverbruik als indicator te nemen, kun- nen storingen voorkomen worden. Ener- gieverbruik wordt meestal gemeten om energiebesparing te realiseren; dat is bij voorspelbaar onderhoud dus niet hoog- ste prioriteit, maar een mooie bijvangst.”


Pilot van start Vervolgens is er samen met enerGQ een plan uitgewerkt en een proef gedaan bij de Krammersluis. Het resultaat was de wens om een uitgebreidere proef te doen bij de Bernhardsluis in Tiel. De keuze voor deze sluis had een aantal


redenen: het ligt centraal in het land, door eerdere (andere) pilots waren daar goede connecties en de objectbeheer- der Thieu Bouwens zag meerwaarde in deelname aan de pilot.


Databeheer


Bij de start van de pilot kwamen ver- schillende uitdagingen naar voren, zo- als het veilig ontsluiten van gegevens. Er wordt niet alleen een analyse ge- daan van gegevens uit sensoren van de Bernhardsluis, maar deze worden met de SCADA-gegevens uit de sluis ge- interpreteerd om een volledig beeld te krijgen. De CIV (het IT-onderdeel van Rijkswaterstaat) heeft inmiddels een ap- plicatie ontworpen om alle data veilig te ontsluiten en om de opslag van deze data te faciliteren. Ook wordt er bepaald welke andere gegevens van de eigen or- ganisatie nodig zijn en welke gegevens er gedeeld gaan worden met andere partijen buiten Rijkswaterstaat (zoals onderhoudsaannemers, machinefabri- kanten en leveranciers). Omdat dit een project is over het creëren van kansen met open-data van overheden is een Europese subsidie verkregen van het programma BE GOOD van de EU.


Stappenplan


Eind 2015 is de eerste fase gestart met aanbrengen van sensoren op een deel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68