This page contains a Flash digital edition of a book.
Door de veranderende rol van de overheid hebben marktpar- tijen in steeds mindere mate een inhoudelijke kennispartner tegenover zich zitten.”


Outsourcing mobiliteits-issues


Hartman beaamt dat het oplopende kennisverschil moge- lijk ertoe leidt dat op langere termijn een bedrijf als Volker- Wessels, waarvan Vialis een onderdeel is, zich als geheel met het hele mobiliteitsvraagstuk gaat bezighouden. Verder kan hij zich voorstellen dat de overheid op een gegeven moment minder geld heeft voor bepaalde zaken en daarom marktpar- tijen vraagt niet alleen infrastructuur te bouwen maar deze ook te exploiteren.


Verkeerskundige oplossingen


“Dan ga je als bedrijf ook langzaam richting het verzorgen van mobiliteit. Daarin zouden wij kunnen voorzien, doordat wij niet alleen zorgen voor betonconstructies en asfalt maar ook voor de technische installaties, het dataverkeer en de verkeerskun- dige systemen. Het gaat kortom steeds meer naar het ver- zorgen van gehele mobiliteitsoplossingen en alles wat daarbij komt kijken. Bij bepaalde projecten gebeurt dit nu al. We gaan dan al over de conventionele domeinen heen, eenvoudigweg omdat we elkaars expertise nodig hebben. Onze uitdaging is immers nieuwe vraagstukken van oplossingen te voorzien.”


Anders nadenken De derde trend die Vialis waarneemt, ligt op het gebied van innovaties zelf: de enorme sprongen in technologische ont- wikkelingen. Die gaan volgens Van Haasteren steeds snel- ler. “Precies volgens de voorspelling van de Wet van Moore zie je dat technologische ontwikkelingen elkaar steeds snel- ler opvolgen. Het zou voor de mobiliteitsmarkt voor bepaalde marktpartijen zelfs disruptief kunnen zijn. Aan de andere kant bieden deze technologische ontwikkelingen ook mogelijkhe- den om op een andere manier na te denken over mobiliteit.


Afrekenen naar kwaliteit Innovaties hebben voor ons dus niet alleen een technische invalshoek; innovatie draait bij ons vooral om het bedenken van andere manieren om diensten in de markt te zetten en het introduceren van andere verdienmodellen. Denk aan andere fi nancierings- en afrekenvormen, bijvoorbeeld door middel van maandcontracten die worden afgerekend op basis van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Verder zouden de overheden fi nancieringsstromen via private partijen kun- nen aanboren om verkeersproblemen op te lossen. Bijvoor- beeld logistieke partijen die kunnen meebetalen om op tijd hun goederen in de stad te krijgen. Dit zijn dus altijd combina- ties waarbij overheid een grote rol blijft spelen.”


Concurrentie op dienstverlening


Hartman verwacht ook dat technologische ontwikkelingen de basis vormen voor het anders benaderen van vraagstukken over mobiliteit. “Eén van de verwachtingen is dat over een tijd alle auto’s elektrisch zijn. Ook gaan de uiterlijkheden van die elektrische auto’s steeds meer op elkaar lijken. De auto- industrie maakt zich dan ook zorgen over het onderscheiden-


Willem Hartman


de vermogen van auto’s die ze op de markt brengen. Zo zijn de hoeveelheid pk’s bij elektrische auto’s niet meer relevant.” Hartman denkt dan ook dat de concurrentie zich meer gaat toespitsten op de dienstverlening van vervoer. “Het concur- rentieveld verandert, want in plaats dat autofabrikanten met elkaar concurreren gaan ze meer concurreren met andere ver- voerdienstverleners zoals het openbaar vervoer en fi etsfabri- kanten.”


Samenwerkende aanbieders


Hartman verwacht tegelijkertijd dat aanbieders van vervoer ook steeds meer met elkaar gaan samenwerken. “Als consu- ment neem je dan een complete dienst af: het vervoer van A naar B. Om dat tot stand te brengen gebruik je dan bijvoor- beeld deels een elektrische auto en deels een elektrische fi ets.”


Verbindende rol Ziet Vialis in die concurrentiestrijd een rol voor zichzelf weg- gelegd? Van Haasteren: “De focus ligt bij ons op het regelen van het verkeer. We zijn een partij die ervoor zorgt dat ver- voerstromen zo goed en snel mogelijk van A naar B komen. Het zou dus kunnen zijn dat we naast de overheden ook au- tofabrikanten gaan faciliteren met hoe ze dit zo goed moge- lijk kunnen doen. Waarbij we altijd de belangen van de weg- beheerder in het oog houden. Dus de verbindende rol tussen de wegbeheerder aan de ene kant en een private partij aan de andere kant zouden wij tot stand kunnen brengen.”


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68