This page contains a Flash digital edition of a book.
Als beide doorvaarten van de nieuwe Botlekbrug beschikbaar zijn, hoeven schepen niet meer op elkaar te wach- ten. Zij kunnen dan van beide kanten te- gelijk de brug passeren; dat zorgt voor een betere doorstroming op het water. Het wegverkeer profiteert eveneens, omdat de brug dan gemiddeld minder lang open hoeft te staan.


Hinderbeperking Wiers kan nog geen precieze datum noemen waarop de vaarweg volledig beschikbaar zal zijn en optimaal gebruik gemaakt kan worden van beide door- vaarten van de nieuwe Botlekbrug. “Het is vaak niet mogelijk om lang vooraf har- de data af te spreken, want er zijn ge- woon nog te veel onbekende dingen.” Toch werken Rijkswaterstaat, aanne- mers en andere partijen zo veel moge- lijk met nauwgezette, harde schema’s, mede vanwege de ingrijpende gevolgen voor scheepvaart en wegverkeer, die in bepaalde weekenden te maken krijgen met stremmingen of hinder. Wiers: “Tij- dens gevaarlijke werkzaamheden is de nieuwe brug ook dicht. Verkeer met ge- vaarlijke stoffen mag niet door de Bot- lektunnel, maar moet de ’eilandroute’ nemen en dat is een flinke omweg.” Bij een langere afsluiting in het week- end krijgt scheepvaart tussendoor 2,5 uur om het punt te passeren. Wiers: “De totale stremming van de vaarweg is 16 uur. Dat is lang voor lijndiensten, die dan hun vaarschema niet kunnen halen. Daarom hebben we specifiek voor hen een venster gemaakt van 2,5 uur waar- in we de werkzaamheden stilleggen, en schepen langs kunnen varen.”


Vrije zaterdag


Ook op een ander punt is Rijkswater- staat de scheepvaart tegemoet geko- men: tijdens drie weekenden vinden werkzaamheden toch niet plaats op za- terdag, zoals de bedoeling was, maar op zondag. Wiers: “Zaterdag doet een stremming de scheepvaartsector vanuit Moerdijk toch het meeste pijn. Ze be- grijpen heel goed dat de werkzaamhe- den nodig zijn, en waarderen het ook als we die in het weekend doen. Maar de zondag is voor de scheepvaart dus be- ter dan de zaterdag.”


50 Nr.8 - 2017 OTAR


Milieumaatregelen Bij de ontmanteling van de brug moet rekening worden gehouden met verschillende milieuaspec- ten. Zo is er in diverse delen van de brug asbest verwerkt, die conform de regelgeving wordt ver- wijderd. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat er puin en brokstukken van de brug in het water terechtkomen. De coating op de ballastblokken is weggestraald in een speciaal voor die gelegenheid gebouwde tent met geconditioneerde omstandigheden. Om geluidshinder voor omwonenden te beperken, worden lawaaiige werkzaamheden alleen gedaan tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds.


“Het heeft alle partijen forse inspan- ningen gekost om op zaterdag geplan- de werkzaamheden alsnog over te he- velen naar de zondag daarna”, vertelt Wiers. “Het is best ingrijpend. Het eer- ste weekend was het lastigst, omdat we toen de minste tijd hadden om het voor te bereiden. Het was een afweging van Rijkswaterstaat om dit toch te doen. We zijn er om verkeersstromen te faciliteren, dat moet je ook meewegen bij de werk- zaamheden.”


Voor de sloop is een strakke planning gemaakt, met reserveweekenden voor het geval de werkzaamheden niet mo- gelijk zijn door slecht weer of onvoor- ziene gebeurtenissen. Maar dat heeft de nodige voeten in aarde: mensen en materieel moeten eveneens op de alter- natieve datum beschikbaar zijn. Ook het getij is een bepalende factor. De Oude


Maas stroomt bijzonder hard, wat het veilig positioneren van materieel be- moeilijkt.


Van Herwijnen: “Bepaalde werkzaam- heden zijn niet mogelijk als het hard waait. De knoop wordt 48 uur van te voren doorgehakt, dan is het ’go or no go’. Maar ook als we doorgaan, blijft het op de dag zelf altijd ter beoordeling aan leidende partijen als Mammoet en Bonn&Mees.”


Wiers beklemtoont dat de reserveweek- enden zijn bedoeld voor het geval er sprake is van storm en mist, en geen automatisme bij een ’gewone’ vertra- ging van werkzaamheden.


Communicatie


“Bij een wijziging van de planning -en dus stremmingen- moet iedereen goed


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68