This page contains a Flash digital edition of a book.
dere verbetering van het systeem van de CO2 prestatieladder. ProRail en RWS trekken met elkaar op om input te leve- ren voor de Nationale Adaptatiestrate- gie die in december 2016 is vastgesteld, en voor de rapportage van de voortgang van het Deltaprogramma (inclusief Vitaal en Kwetsbaar).


Thema 9 Cyber security en ICT ProRail en RWS hebben het afgelopen jaar mogelijkheden onderzocht om meer samen te werken op het gebied van ICT en cyber security. Op basis van het onder- zoek is geconclu¬deerd dat cyber securi- ty en glasvezelnetwerken goede synergie- kansen bieden voor ProRail en RWS.


Thema 10 Verkeersmanagement en verkeersleiding Er is een brochure waarin de grote wer- ken van ProRail en RWS zijn aangege- ven. Daarnaast is een tool ontwikkeld waarin de planningen van beide organi- saties naast elkaar gelegd worden. Er is kennisuitwisseling, onder andere op het gebied van incidentmanagement, logis- tieke afwikkeling van het trein- en weg- verkeer en flexibele inzet van mensen.


Thema 11 Omgevingswet De Omgevingswet die in 2021 ingaat werpt zijn schaduw vooruit. RWS en


SAMEN SLIMMER OP 11 BELANGRIJKE THEMA’S


ProRail anticiperen door zich te buigen over de implementatie en de commu- nicatie van de Omgevingswet voor de eigen interne organisatie, de digitalise- ring (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet), het oefenen op nieuwe instrumenten uit de omgevingswet (bij- voorbeeld een dummy projectbesluit) en de samenwerking met decentrale over- heden op het gebied van gecombineer- de vergunningen en omgevingsplan.


Hoe ziet de toekomst van de samenwerking eruit?


Cees Brandsen: ”De samenwerking in de toekomst kun je niet loszien van de trends en de ontwikkelingen waar bei- de organisaties mee te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van perso- neel. Hoe doen we dat samen? Hoe zor- gen voor voldoende kennisopbouw? Hoe gaan we de markt benaderen? Hoe gaan we om met onze data, hoe gaan we de data van onze netwerken ter be- schikking stellen? ICT, cyber security, energie circulair en het vervangings- en renovatietraject zijn belangrijke ontwik- kelingen die implementatie van nieu- we tools en processen vergen. Je krijgt


over vijf jaar een mengeling van men- sen, waarbij ik hoop dat ProRail en RWS samen verbinden, samen slimmer zijn op IT, dat personeel op een open ma- nier leert van elkaar, maar bovenal dat samenwerken als iets vanzelfsprekends wordt beschouwd.”


Ans Rietstra: “ProRail en Rijkswater- staat hebben veel issues met daar- bij horende vraagstukken gemeen, zo- als Cees al noemde. Daar gaan we ons voordeel mee doen. Door het bundelen van krachten, en door te vertrouwen op elkaars expertise kunnen we concre- te resultaten boeken, waarmee we her- kenbaar zijn als een innovatieve sector, waarin het spannend is om te werken. Jongeren binden zich niet snel meer aan één organisatie; ze willen werken waar mooie dingen gebeuren en waar zij hun capaciteiten en talenten kunnen inzetten om daaraan bij te dragen. Daar moe- ten we flexibel mee omgaan, en samen onze talenten ruimte geven en behou- den voor de sector. Zo maken we een optelling van 1+1 = 4.


32 Nr.8 - 2017 OTAR


Foto: ProRail, Gerrit Serné


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68