This page contains a Flash digital edition of a book.
PLAATSING VAN DE BRUG WAS DE EYECATCHER VAN HET PROJECT


Vervoerscapaciteit ProRail-bouwmanager Tjarco Tiege- laar “De ontsluiting van deze wijken per openbaar vervoer draagt in belangrijke mate bij aan een vergroting van de ver- voerscapaciteit en het tegengaan van verkeerscongesties in de regio Utrecht. Het programma Randstadspoor heeft ook weer een relatie met het program- ma Hoog Frequent Spoor. Dat program- ma beoogt eveneens een vergroting van de vervoerscapaciteit, maar dan tussen de grote steden, door meer treinen per uur met een hogere snelheid te kunnen laten rijden (het zgn. spoorboekloos rij- den). Hiervoor heeft recentelijk een ont- knoping plaats gevonden van de sporen rondom Utrecht CS door het weghalen van wissels.”


Het Project UtARK UtARK staat voor ‘Utrecht CS – Amster- dam-Rijnkanaal’. Kenmerkend voor het project is dat het wordt uitgevoerd mid- den in de stad Utrecht, waar de ruimte heel beperkt is. Het werk bestaat uit een verdubbeling van het bestaande spoor.


Dat houdt in het verbreden van het be- staande zandlichaam en dus het verleg- gen van kabels en leidingen, het krui- sen van de belangrijke stadsautoweg, de Cartesiusweg, door middel van een viaduct en het kruisen van het Amster- dam-Rijnkanaal door middel van een spoorbrug. De spoorbrug moet wor- den gepositioneerd tussen de bestaan- de verkeers- en spoorbrug in. De vorm- gevingseisen van de nieuwe spoorbrug waren vooraf bepaald, omdat de vorm moest aansluiten bij de twee reeds be- staande bruggen. Het project kent dus relatief weinig ontwerpvrijheid, maar een grote complexiteit in het beperken van hinder naar omwonenden, het stads- verkeer, het Openbaar vervoer en de scheepvaart. Bij de aanbesteding is om die reden naast veiligheid veel waarde toegekend aan hinderbeperking.


Integraal aanbesteden ProRail heeft ervoor gekozen om het project als Design and built-contract in- tegraal in de markt te zetten. Integraal betekent in dit geval dat de gebruike-


Bert de Jong


lijke knip tussen onder- en bovenbouw ontbrak, dat de elektronische beveili- ging onderdeel was van dit contract, dat de opdrachtnemer de taak had om het overdrachtsdossier naar de beheerder te verzorgen en dat de opdrachtnemer de vergunning voor de indienststelling moest verzorgen bij de Inspectie Leef- omgeving en Transport (ILT). De aan- neemsom bedroeg €47,8 miljoen (ex BTW), waarvan ca. €17 miljoen voor de stalen brug. Tjarco Tiegelaar: “Er is voor deze opzet gekozen om het aantal raak- vlakken met andere disciplines, die Pro- Rail moet managen, te beperken. Het project leende zich ervoor om met deze werkwijze ervaring op te doen. Dat be- tekende wel dat de opdrachtnemer de kwaliteiten moest bezitten om zo’n in- tegraal ontwerp te kunnen maken. Met de ‘Best Value Procurement’ methodiek (BVP), waarbij kwaliteitswaarde en prijs


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 35


Foto’s: ProRail, Gerrit Serné


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68