This page contains a Flash digital edition of a book.
asfalt in de circulaire EDWIN VAN OSCH Manager bij Heijmans Integrale Projecten bv - Asfalt


“De asfaltsector is goed op weg met de circulaire economie. Al tiental- len jaren pakken wij restmateriaal op van elders verwerken dat in wegcon- structies, bijvoorbeeld als fundering. Een van de voornaamste grondstof- fen van asfalt is bitumen; van oudsher een restproduct van het raffi nagepro- ces. We doen dat al tientallen jaren, dus dat is niets nieuws. Qua herge- bruik van oud asfalt is Nederland een koploper in de wereld. In 2016 be- stond 35% van het geproduceerde asfalt uit hergebruikt oud asfalt.”


“Ondanks dat we al fl inke stappen heb- ben gezet richting de circulaire econo- mie, zijn we er nog niet. Eigenlijk zou de bestaande weg bij reconstructie de grondstofbron moeten zijn van de nieu- we weg. Een flink deel (50 tot 60%) wordt ook al opnieuw gebruikt in nieuwe asfaltlagen; voornamelijk echter in on- derlagen en niet in de deklagen. Datge- ne wat we overhouden, komen terecht in funderingslagen. In principe is dat on- gewenst. Je wilt ervan af om restmateri- aal in producten te stoppen die minder- waardig zijn, minder van sterkte zijn en dieper in de constructie komen te zit- ten. Je wilt iets wat een bepaalde func- tie heeft gehad in diezelfde functie laten terugkomen en niet in een andere func- tie. De uitdaging is dus ook om vrijko- mend freesmateriaal te gaan toepassen in deklagen en daarbij over de gehele li- nie het percentage hergebruik omhoog te brengen.”


“Asfalt leent zich, dat moet ik toege- ven, wel minder voor de fabricage van prefab-onderdelen dan andere produc- ten, zoals beton. Asfalt ga je eerder uit elkaar rafelen en dan hergebruiken dan dat je het als volledige weg oppakt om het elders neer te leggen, zoals bijvoor- beeld straatstenen. In het asfaltproduc- tieproces gebruik je grondstoffen en daarin heeft het vrijkomende ontrafelde product (bijv. freesmateriaal) een steeds groter aandeel, waardoor we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben. Het voornemen om in 2030 ruim 50% min- der nieuwe grondstoffen te gebruiken is realistisch, mits we de ruimte krij- gen van de publieke opdrachtgevers de grenzen op te rekken qua hergebruik bij alle asfaltmengsels.”


“In onze sector wordt echt enorm ge- probeerd om allerlei afvalproducten weer een nieuw leven te geven. Er wordt zelfs geëxperimenteerd met restmateri- alen van oud plastic en rubber. Ik denk dus zeker dat wij bijna helemaal zijn voorbereid op de circulaire economie. In 2015 honderd procent een circulaire economie zijn wat de wegenbouw be- treft, dat zal niet kunnen. Je zult altijd stoffen aan het asfalt toe moeten voe- gen om te kunnen waarborgen dat het voor alle functie-eisen aan de norm vol- doet. Je kunt wel alles van de oude weg hergebruiken, maar nieuwe wegen zul- len niet volledig uit oud materiaal kun- nen bestaan. Wel voor een enorm groot deel.”


CONTRA


“De branchevereniging VBW heeft een instrument laten ontwikkelen om het CO2 gehalte van een ton geprodu- ceerd asfalt te berekenen volgens de LCA-normen. Rijkswaterstaat heeft dit na de positieve validatie inmiddels ge- adopteerd. Het mag gebruikt worden bij inschrijvingen om de duurzaamheid van asfalt inzichtelijk te maken. VBW beheert daarbij een virtuele centrale waarin 17 veel gebruikte mengsels zijn doorgerekend en inmiddels in de natio- nale milieudatabase zijn opgenomen als branchegemiddelde. Opdrachtgevers kunnen deze als referentie gaan hante- ren. Dit is weer een stap vooruit bij aan- besteding vanuit duurzaamheid.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.8 - 2017 OTAR


O Nr.8 - 2017TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68