This page contains a Flash digital edition of a book.
Virtuele Asfaltcentrale: tool voor MKI-berekening


Duurzaamheid (tegenwoordig vaak: circula- riteit) wordt een steeds belangrijker thema. Ook in aanbestedingen worden steeds vaker duurzaamheidseisen opgenomen. Hoe zorg je nou dat duurzaamheid een objectief criterium wordt bij de beoordeling in aanbestedingen? De Vakgroep Bitumineuze Werken van Bou- wend Nederland heeft hiertoe samen met Eco- Chain de Virtuele Asfaltcentrale ontwikkeld.


Tijdens de Asfaltdag op 12 december wordt in de vorm van een presentatie een nadere toelichting worden gegeven op de Virtuele Asfaltcentrale.


Referentiewaarden


MKI-waarde Een veel gebruikt instrument om de milieu-impact van een product te bepalen en te waarderen is een levenscyclusana- lyse (LCA) en de uitkomst daarvan omzetten naar een Mili- eu Kosten Indicator (MKI-waarde). Deze MKI-waarde is uitge- drukt in een geldbedrag. De wijze waarop een LCA uitgevoerd kan worden is aan (internationale) regels gebonden. Deze be- rekening is gecompliceerd. Om een softwaretool te krijgen die relatief eenvoudige berekeningen mogelijk maakt – maar evengoed gebaseerd op de vastgestelde regels -


heeft de


Vakgroep Bitumineuze Werken samen met EcoChain de Virtu- ele Asfaltcentrale ontwikkeld.


Zelf MKI-waarde berekenen Met behulp van deze gevalideerde softwaretool kunnen ge- bruikers in hun eigen omgeving binnen vastgestelde kaders van hun eigen producten met gegevens van hun eigen as- faltcentrale de milieueffecten en de MKI-waarde berekenen. Daarbij is direct de invloed zichtbaar van bijvoorbeeld het ver- anderen van de productietemperatuur, of het gebruik van een steensoort die dichterbij of juist verder weg gewonnen wordt, het gebruik van een bepaalde toevoeging, et cetera. Deze mogelijkheden dagen gebruikers uit tot het ontwikkelen van duurzamere asfaltmengsels.


16 Nr.8 - 2017 OTAR


Tijdens de ontwikkeling van de Virtuele Asfaltcentrale bleek er behoefte te zijn aan vergelijkingsmateriaal. Wanneer is een product beter dan gemiddeld? Hiertoe zijn er van 17 veel toe- gepaste asfaltmengsels MKI waarden berekend in een spe- ciaal daarvoor ingerichte virtuele asfaltcentrale. Deze virtue- le asfaltcentrale is representatief voor de asfaltcentrales in Nederland. De branche beschikt nu over 17 mengsels die als referentie gebruikt worden om eigen producten tegen af te zetten. Deze mengsels zij opgenomen in de Nationale Milieu database.


Nut in de hele keten


Naast de mogelijkheden voor de asfaltproducent biedt de Vir- tuele Asfaltcentrale ook mogelijkheden voor grondstoffen- en materialenleveranciers. Deze partijen kunnen in de Virtuele Asfaltcentrale MKI-berekeningen maken voor producten die bijvoorbeeld als grondstof gebruikt worden voor de produc- tie van asfalt. De uitkomsten van deze berekeningen vormen dan weer de basis voor de berekening van de asfaltproducent bij het bepalen van de MKI-waarde van een specifi ek asfalt- mengsel.


Kortom de Virtuele Asfaltcentrale is een tool die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze een levenscyclus analyse te maken en de uitkomst van deze analyse uit te drukken in een getal, de MKI-waarde.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68