This page contains a Flash digital edition of a book.
De natuurlijke weg


Het Asfalt Kennis Centrum, kortweg AKC, experimenteert vol- op met bio-asfalt en andere, veelal duurzame, innovaties. Die maken ons wegennet futureproof, is de overtuiging van kwar- tiermaker Paul Landa en die visie vindt steeds meer gehoor: “Iedereen wil nu de eerste zijn.”


A 12


sfalt is niet het eerste waar je aan denkt als het gaat over in- novaties. Tot een jaar of tien geleden was dat volgens Paul Landa eigenlijk ook nog helemaal niet zo aan de orde. “Rijkswaterstaat schreef feite- lijk voor aan welke eisen asfalt moest voldoen, op basis van onderzoeken die de overheid zelf uitvoerde in samenwer- king met onder andere de TU Delft.” Te- genwoordig ligt de verantwoordelijkheid voor dat soort research en complian- ce in het kader van Europese richtlij- nen en CE-markeringen veel meer bij de markt. Daardoor is de rol van het AKC,


Nr.8 - 2017 OTAR


zoals die 10 jaar geleden bij de oprich- ting werd bepaald, in de loop van de tijd aanzienlijk gegroeid.


Innovatie vanuit de markt “Het AKC is opgericht door een dozijn aannemers, om dingen voor elkaar te krijgen die voor een kleine en of mid- delgrote partij alleen simpelweg te duur zijn. We doen onder andere onderzoek naar eigenschappen en kwaliteit van bi- tumen en asfalt, bijvoorbeeld in de vorm van vermoeiingsproeven.” Een aan- tal jaren en vele miljoenen, door de in- dustrie geïnvesteerde euro’s verder had


het AKC zelf ook een enorme hoeveel- heid data en kennis verzameld. “Vanaf dat moment zijn we vanuit de sector zélf gestart met innovaties en nieuwe ont- wikkelingen in asfalt, zoals Biobased verjongingsolie (LynePave®), antivries (MElt®), geluidsreductie (RubberPave® en COlt®), energiereductie en circulair hergebruik van materialen. Niet op ba- sis van Fingerspitzengefühl, zoals dat vroeger vaak ging, maar gebaseerd op diepgaand onderzoek in combinatie met concrete data en volgens CE-normen.”


Innovatie en maatwerk hard nodig De bekendste innovatie op het gebied van asfalt is ongetwijfeld het Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB) dat op rijkswegen wordt toegepast, maar ironisch genoeg is dat volgens Paul Landa niet meer dan het topje van de ijsberg. “85% van al het asfalt in Nederland bestaat uit niet- autosnelwegen: provinciale en lokale wegen, stadswegen, rotondes, bruggen etc.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68