This page contains a Flash digital edition of a book.
ASFALTBINDERS VERVANGEN DOOR LIGNINE Paul Landa


Daar is in de praktijk veel meer behoefte aan innovatie dan bij snelwegen, die al- lemaal op min of meer dezelfde manier zijn aangelegd en waar eigenlijk alleen nog maar sprake is van onderhoud aan de toplaag van het asfalt.


Buiten de snelweg


In de polder ligt het asfalt soms direct op de kleigrond en daarvoor heb je fl exi- bel asfalt nodig, dat noemen we schar- nierend asfalt. In bewoonde gebieden spelen andere uitdagingen bij aanleg en onderhoud, zoals geluidsoverlast, so- ciale veiligheid, herkenbaarheid, zwa- re intensiteiten met wringing en duur- zaam veilig. Juist in zo´n omgeving zijn innovaties een absolute must en is heel veel maatwerk nodig.” De ervaring heeft nu geleerd dat de markt daar heel slag- vaardig mee omgaat, zeker MKB-be- drijven en middelgrote aannemers. De ontwikkeling van eerder genoemde pro- ducten is daarvan een direct resultaat.”


Biobased en circulair Veel asfaltinnovaties die nu ontstaan, hebben ook te maken met het klimaat- akkoord van Parijs en de milieudoelen die daaruit voortkomen. “Gemeenten hebben de opdracht gekregen van het rijk om hun CO2-uitstoot onder controle te krijgen, net als de uitstoot van NOx en fi jnstof.” Dit is een belangrijke driver geweest voor de ontwikkeling van on- der andere biobased asfalt, waarin tra- ditionele fossiele asfaltbinders (bitumen) worden vervangen door lignine, een na- tuurlijke stof die bomen en planten hun stevigheid geeft en ze beschermt te- gen allerlei invloeden van buitenaf, zo- als schimmels en bacteriën. Om deze lignine geschikt te maken als bindmid- del voor asfalt, van zichzelf is de stof daarvoor niet soepel genoeg, wordt bio- based (plantaardige) olie toegevoegd. Circulariteit, of hergebruik, is ook zo’n opkomend fenomeen. “We recyclen oud asfalt, maar gebruiken bijvoorbeeld ook mineralen en grondstoffen die overblij- ven uit huisvuilverbranding om nieuw asfalt te maken. Hiermee lopen wij Ne- derlanders echt voorop in de wereld.”


Eerste grote biobased pilot op N272 Na relatief kleinschalige proeven met biobased asfalt in Zeeland en de aan-


IN BIOBASED ASFALT ZIJN BITUMEN


leg van een biobased fietspad op de campus van Wageningen University & Research, heeft het AKC samen met aannemer Mourik Infra nu ook het eer- ste openbaar aanbestede project op EMVI verkregen en met bio-asfalt uitge- voerd op de N272 tussen het Brabant- se Beek en Donk en Boxmeer. “Hier ligt nu een traject van drie kilometer. Of ei- genlijk zijn het drie aparte trajecten van elk een kilometer lang: biobased asfalt, biobased in combinatie met polymeer- gemodifi ceerde bitumen en als laatste een traject met zogenaamd COlt® Light asfalt van Mourik. Dat asfalt kan wor- den aangelegd op een veel lagere tem- peratuur dan normaal, wat energie be- spaart met minder CO2-uitstoot. En het refl ecteert autolicht, wat zorgt voor be- ter zicht bij nacht (in dit geval vanwege overstekend wild) en de verkeersveilig- heid verhoogt.”


De hype voorbij Welke innovaties worden straks be- wezen technieken? Dat moet volgens Paul Landa nog blijken. “Van pilot naar proven technology gaan is de uitda- ging. De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI) die dit soort pilots oplevert, gaat zeker belangrijk zijn. Maar: dit is wel de scale-up die we nodig hebben. De weg die we zijn ingeslagen, wordt maat- schappelijk breed gedragen. Dat zie je ook in de voedings- en auto-industrie en andere sectoren. We zijn de hype voorbij en waar het asfalt aangaat, zijn we niet alleen bijtijds op de rijden- de trein gestapt, maar zitten we écht voorin.”


Meer informatie: www.asfaltkenniscentrum.nl


Nr.8 - 2017 OTAR OTAR


Nr.8 - 2017 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68