This page contains a Flash digital edition of a book.
bag en John Laing. Joris Wiers heeft dagelijks contact over de voortgang met Peter-Bert van Herwijnen, omgevings- manager van hoofdaannemer A-Lanes- A15.


Knelpunt oplossen De nieuwe Botlekbrug, met meer rijstro- ken, kwam gereed in 2015. Het is een van de grootste hefbruggen in Europa. Het spoor over de nieuwe brug moet nog aangelegd worden. Tot die tijd wor- den goederentreinen omgeleid via de Botlekspoortunnel. “Met het project wordt een nautisch knelpunt opgelost”, aldus Wiers. “De oude brug was laag, had maar één vrij smalle doorgang en moest vaak open.” De nieuwe brug is 14 meter hoog, dat is 6 meter hoger. De brug beschikt over twee doorvaartopeningen van ruim 87 meter; het aantal openingen per dag kan omlaag van vijftig naar twintig. Dat betekent tijdwinst voor zowel scheep- vaart als weg- en treinverkeer.


Sloopwerk


Eerst moet de oude Botlekbrug worden ontmanteld, want die ligt in de weg. “Aan de werkzaamheden ging een lange voor- bereiding vooraf, waarbij veel partijen zijn betrokken”, aldus Wiers. ”De omlig- gende infrastructuur moest zo min mo- gelijk risico’s en overlast ondervinden.” Het aantal stremmingen is zo veel mo- gelijk beperkt. “Het is een uitdaging om alle belangen goed mee te wegen”, al- dus Wiers. “We werken hier op een kruispunt van drie belangrijke routes: de Oude Maas, de Havenspoorlijn en de A15. Het doet altijd wel ergens pijn.” Om de oude Botlekbrug functievrij te maken, werd een tijdelijke fietsverbin- ding over de nieuwe Botlekbrug aan- gelegd. Daarnaast werd een in de weg staande dukdalf gesloopt. Na de laat- ste rit van een goederentrein op 26 au- gustus 2017 en de laatste fietser op 25 september van dit jaar kon een begin worden gemaakt met de sloop. Eerst werden het spoor en de spoorbeveili- ging verwijderd. Al het andere materi- aal van de brug –voornamelijk staal en beton- wordt door sloopaannemer Vlas- man verwerkt in Vlaardingen. “Rijks- waterstaat houdt zelf een aantal stalen verbindingen”, aldus Wiers. “We gebrui- ken die verbindingen om klinknageltes-


ten uit te voeren. We hebben meer sta- len bruggen uit die periode en kunnen zo controleren of de modellen voor slij- tage kloppen.” Sloopaannemer Vlasman werkt vanuit het midden van de brug naar de oevers toe.


900 ton contragewicht Een spectaculaire dag was 8 okto- ber. Toen werd het val uitgehesen met behulp van een drijvende bok van Bonn&Mees; de eerste zichtbare stap van het sloopproces. Een andere com- plexe operatie was het verwijderen van de twee contragewichten van beton en staal, van ieder 450 ton, met behulp van zogenoemde strand jacks.


Van Herwijnen: “De contragewichten zijn door Mammoet met hydraulische vijzels naar beneden gehaald. Ze zijn ter plaatse ontdaan van hun coating en ver- volgens gesloopt met een sloophamer aan een hydraulische kraan.De sloop van de ballastblokken was een project op zich. De contragewichten bleken meer wapeningsstaal te bevatten dan voorzien en de verankering ín het blok was voor de eeuwigheid gemaakt.” Een andere uitdaging was de plotselin- ge crisis over vervuiling van het beoog- de straalgrit met asbest. Van Herwijnen: “Op het moment dat we wilden gaan stralen, moesten we op zoek naar een andere straalaannemer met veilig grit en schone apparatuur. Dat was een aardige hick-up.”


Brugdelen optillen In november werd een begin gemaakt


met het weghalen van andere brugde- len. Dat gebeurde door grote pontons eronder te manoeuvreren en daarmee de brugdelen op te tillen. Van Herwij- nen: “Je bent met hele grote construc- ties bezig; zo’n heftoren is 57 meter hoog. Maar het ponton moet wel tot op de centimeter nauwkeurig worden ge- plaatst. Met oppompen en hulp van het tij worden de aanbruggen 25 centimeter opgetild en in zijn geheel verwijderd. Dat moet vooraf heel goed worden doorge- rekend, omdat de brugdelen op een an- dere manier worden belast dan waar- voor zij zijn ontworpen. Ook aan de stabiliteit van het transport is uitputtend gerekend.” Na het verwijderen van de heftorens en vakwerkbruggen zijn de meest in het oog springende werkzaamheden achter de rug. Maar er moet nog meer gebeu- ren, zoals het weghalen en aanpassen van de infrastructuur op het land. Het project is eind 2018 helemaal gereed.


Nieuwe doorvaart Voor de scheepvaart is begin 2018 een belangrijke mijlpaal. Dan komt de oos- telijke doorvaart van de nieuwe brug be- schikbaar. Van Herwijnen: “Pijler vijf van de oude brug staat nu nog pontificaal in de weg. Vanaf eind november slo- pen we de pijler weg; een activiteit die wij voor de scheepvaart zo snel moge- lijk proberen te doen. Aansluitend wordt er gebaggerd om een nieuwe vaargeul te maken. De oostelijke doorvaart is be- perkt tot een diepgang van circa zeven meter, vanwege kabels en leidingen die verderop in de vaarweg liggen.”


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68