This page contains a Flash digital edition of a book.
passingsgebied van INSAR is verkend en er is bekeken of er in gezamenlijk- heid applicaties met ‘business case-po- tentieel’ ontstaan. Drones kunnen efficiënt worden be- nut, bijvoorbeeld voorconditiebepaling van assets, vastleggen van locaties. De inzet blijft ’hangen’ in de pilotfase. Door de inzet van drones te migreren van rule-based (luchtvaartwetgeving) naar risk-based en dit te verankeren bij wetgever en handhavers, lijkt een bedrijfsecono¬mische implementatie realiseerbaar te worden. RWS/ ProRail, I&M, ILT en branche hebben een werk- groep opgericht om belemmeringen en risico’s in pilots te onderzoeken en de professionele inzet van drones beheerst mogelijk te maken.


Synchromodaal en spoorgoederenvervoer Met stakeholders in het goederenver- voer worden de voordelen van syn- chromodaal en spoorgoederenver- voer verkend. Dat gebeurt in het samenwerkingsprogramma ‘Synchro- Gaming,Simulatie & Serious gaming spoorgoederenvervoer en synchromo-


daal vervoer met ketenpartijen’ Het spel is onder andere gespeeld tijdens het Topsector Logistiek congres en op de Railtechbeurs 2017.


Het blijkt een mooie tool om vanuit ver- schillende invalshoeken, belangen en organisa¬ties gezamenlijk input te leve- ren en raakvlakken te leren kennen. De aandacht gaat nu naar de rol van in- frabeheerders in het logistieke proces van goederentransport, en naar optima- le benutting van de infrastructuur. Sa- men met andere infrabeheerders (weg, water, spoor) wordt synchromodaal naar de mogelijkheden op de verschillende netwerken gekeken. RWS en ProRail verzorgen gezamen- lijk de testopzet voor een innovatieve geluidsafbuigende steen/tegel/meta- len constructie (’de diffractor’) die door marktpartij 4Silence is aangedragen. Doel is de systematiek van de ontwik- kelde meetmethode en rekenregels voor geluidsreductie zoveel mogelijk toepas- baar te maken voor zowel de weg als het spoor.


Thema 8 Duurzaamheid Duurzaamheid speelt met name in de


Thema’s strategische alliantie


1. Samenwerking in Projecten; 2. Tunneltechnologie; 3. Arbeidsmarktstrategie; 4. Communicatie en Politiek bestuurlijke sensitiviteit; 5. Assetmanagement; 6. Marktbenadering; 7. Innovatie; 8. Duurzaamheid; 9. Cyber Security; 10.Verkeersleiding & Verkeersmanagement; 11. Omgevingswet


gedeelde ambities voor duurzame ener- gie, energiebesparing en circulaire eco- nomie. RWS en ProRail maken deel uit van Groene Netten, een coalitie van net- werkbeheerders. Deze coalitie heeft als doel een klimaatneutrale en circulaire in- frasector te bewerkstelligen. Vertegen- woordigers van ProRail en RWS werken samen met brancheverenigingen (zoals NL ingenieurs, BN, MKB infra) aan ver-


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68