This page contains a Flash digital edition of a book.
van de inschrijving worden beoordeeld, is de beste expert uiteindelijk geko- zen. ProRail ziet BVP overigens niet als middel om zoveel mogelijk bij de markt neer te leggen. Het is meer het bij elkaar brengen van de expertise van opdracht- gever en opdrachtnemer om gezamen- lijk het project tot stand te brengen.”


Interview als selectietool Bert de Jong: “Het principe van deze aanbesteding is dat ProRail op zoek gaat naar de marktpartij die het best in staat is om de vooraf geformuleer- de projectdoelstellingen te realiseren. Naast het indienen van een plan van aanpak met een risicoanalyse, een plan- ning en referenties, zijn er ook inter- views gehouden met sleutelfiguren van de potentiële opdrachtnemers. Dat was onderdeel van de selectie. Het doel van de interviews is om te bekijken welke potentiële opdrachtnemer het werk het best doorgrondt.” Tjarco Tiegelaar: “De verschillende plannen van aanpak za- gen er prima uit en waren niet echt on- derscheidend. Uiteindelijk bleken de interviews in belangrijke mate doorslag- gevend te zijn geweest voor de gunning aan BAM/HSM.”


Verbeterkansen zien


Het contract bood de opdrachtnemer wel de mogelijkheid om met optimali- saties te komen. Een voorbeeld daar- van bij de spoorbrug was het luchtdicht afsluiten van de hoofdliggers, waardoor er geen corrosie mogelijk is in de liggers


en conservering achterwege kan blijven. Met name voor de kosten van het asset- management heeft dit meerwaarde. Be- langrijk issue is de ontwerp- en bouw- veiligheid. In dit project heeft BAM/HSM een hoge veiligheidsambitie weten te realiseren door ook in het ontwerp al re- kening te houden met veiligheid.


Technische uitdaging Het project bestaat in feite uit twee de- len, namelijk de spoorverdubbeling op de aarden baan en de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal. Het droge ge- deelte wordt uitgevoerd door BAM Infra en de kruising met het Amsterdam-Rijn- kanaal door de HSM Steel Structures. De technische moeilijkheidsgraad voor het spoorgedeelte op de aarden baan zit hem in de beperkte ruimte. De bus- baan ligt pal naast de verbreding van het grondlichaam, en een warmtetrans- portleiding loopt deels parallel aan het tracé en kruist het dan. De warmte- transportleiding is daar waar mogelijk verlegd, en waar dat niet mogelijk was overkluisd.


Een timelapse van het inrijden van de brug.


De brug in cijfers • Lengte brug: 170 meter • Breedte brug: 15 meter • Hoogte brug: 29 meter • Gewicht brug: ruim 3000 ton • Hulpbruggen: 2 • Funderingspalen voor hulpbruggen: 50 • Self Propelled Modular Transporters (SPMT): 2


• Wielen SPMT’s: 640 • Aantal mensen betrokken bij transport en plaatsing: 120


• Puin en zand voor transportweg: 75.000 m3 • Totale hoeveelheid zand 120.000 m3 • Lengte spoorverdubbeling: 2 kilometer


Bouwlocatie


De technische moeilijkheidsgraad bij de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal zit hem vooral in de beperkte ruimte van het in het contract door ProRail voorge- stelde bouwterrein. Bert de Jong: ”Het bouwterrein zou tijdens de bouw volle- dig worden gevuld met de brug, waar- door de werkruimte zeer beperkt was. Met als randvoorwaarden veiligheid en hinderbeperking zijn we op zoek ge- gaan naar alternatieven, zoals het bou- wen over het kanaal, of assembleren op een andere locatie. Uiteindelijk kwam assemblage op de locatie in Leidsche Rijn, op 700 m van de definitieve loca- tie, als beste optie naar voren.


Vervoer over land


Dat betekende wel dat de nieuwe brug vervoerd moest gaan worden van de tij- delijke naar de definitieve locatie. Ver- voer over water zou inhouden dat de huidige verkeersbrug van zijn plek af moest, omdat de nieuwe brug tussen de twee bestaande bruggen in moest ko- men liggen. Dat gaf te veel hinder voor het verkeer, zowel over de weg als over het water. Rijkswaterstaat gaf aan dat stremming van het kanaal voor maxi- maal één dag mogelijk was. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het vervoer over


36 Nr.8 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68