search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: HENK RISWICK


ONDERNEMEN


Onderwerken van een groenbemester. Veruit het grootste deel van de eco- logische aandachtsgebieden voor de vergroeningseisen wordt ingevuld met vanggewassen van de algemene lijst.


€ 671 miljoen budget


voor directe beta- lingen (betalings- rechten en ver- groeningspremie)


In 2019 en 2020 nog betalingsrechten Het budget voor de directe betalingen in 2019, zoals de basispremie en vergroeningspremie, is € 671 miljoen. Daarvan is ruim € 201 miljoen voor vergroening en € 13,4 miljoen voor jonge boeren. Het grootste deel (€ 453 mil- joen) is voor de basispremie. In 2018 hebben 45.600 bedrijven een aanvraag voor uitbetaling betalingsrechten gedaan en zijn bijna 51.000 landbouwtellingen inge- diend. Voor 2020 geldt in principe hetzelfde systeem met betalingsrechten als in 2019, maar het budget voor volgend jaar is nog niet vast- gesteld. Vanaf 2021 wordt naar verwachting een vernieuwd Gemeenschappelijk Land- bouwbeleid ingevoerd. Hoe het huidige systeem dan wordt aangepast, is nog niet


duidelijk. Dat er wijzigingen aankomen is wel zeker en een overweging bij de aankoop van betalingsrechten en de prijs die daarvoor betaald kan worden.


Belangrijke wijzigingen


In 2019 zijn er weer de nodige aanpassingen in voorwaarden en vragen in de Gecombineerde opgave en landbouwtelling. Een kleine greep uit de volledige lijst op RVO.nl:  Instandhoudingsperiode gaat voor alle vanggewassen naar 8 weken;  Natuurgrond of primaire waterkeringen moeten aangevinkt worden in de Ge- combineerde opgave. Dat kan niet meer in ‘mijn percelen’;


 Voor grasland zijn nog 4 codes: 265 blijvend grasland, 266 tijdelijk grasland, 331 grasland natuurlijk, hoofdfunctie landbouw en 332 grasland natuurlijk hoofdfunctie natuur. Op die laatste categorie vinden geen landbouwactivitei- ten plaats;


 Gewascode 266 (tijdelijk grasland) kan niet meer gebruikt worden als EA-vanggewas;


 Regeling voor jonge boeren is op details aangepast (vijfjaarsperiode en zeg- genschap);


 In de opgave worden de diersoorten getoond die er volgens RVO.nl zijn op het bedrijf, inclusief de betreffende UBN-nummers;


 Nieuwe vragen over mestbehandeling en mestverwerking. Er wordt nu ge- vraagd naar situatie in voorgaande jaar. Nieuw is ook de vraag over verkoop van rauwe melk of producten van rauwe melk;


 Vervallen zijn onder meer vragen over de locatie van stallen, mestopslagcapa- citeit en de machtiging van brancheorganisatie.


8


Meer meldingen bij opgeven percelen De oppervlakte grond in gebruik en het bouwplan zijn de cruciale basis voor de aanvraag van betalingsrechten en de landbouwtelling. Bij het opgeven en aanpassen van percelen zijn meerdere aanpassingen doorgevoerd om het opgeven makkelijker te maken en fouten te voorkomen.


Een greep uit de aanpassingen:  Gewascodes 336 (natuurlijk grasland) en 1931 (uien, poot en plant inclusief sjalotten) zijn vervallen;


 Voor uien zijn drie nieuwe codes opgenomen; 1934 Sjalotten, 1932 Uien eerstejaars en 1933 Uien tweede- jaars. Andere nieuwe codes zijn 1935 Maiskolvensila- ge, 657 Drachtplanten, 1940 Voedselbos en 3808 Roodzwenkgras;


 In de Gecombineerde opgave moet worden opgegeven welke percelen natuurgrond zijn en welke percelen liggen op een primaire waterkering. Dat kan door dat aan te vinken bij het betreffende perceel;


 Bij het intekenen geven groene vlaggetjes aan dat er grond ligt die nog niet is opgegeven;


 Verder zijn er meldingen wanneer grond op grotere af- stand wordt opgegeven en als percelen worden ingete- kend die in 2018 niet zijn geclaimd als subsidiabele grond.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84