search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ


van de rechten.” Ook het werken met één datum is volgens hem vragen om problemen. Ook Peter Goumans, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen in Nijmegen, legt de schuld voor de gerechtelijke procedures bij de over- heid zelf. “Er zijn echt fouten gemaakt, bijvoorbeeld met de definitie melkvee. Deze wetgeving is met weinig feeling voor de praktijk gemaakt.” Goumans begrijpt dat het CBb door het grote aantal zaken kiest voor een gestructu-


‘Het enige geval dat wel


compensatie krijgt, is heel specifiek’


reerde insteek voor het afwerken van alle beroepen. Hij roept veehouders op om ook in deze bezwaarprocedures goed voorbereid te blijven. “Het is belangrijk om zoveel mogelijk omstandigheden en argumenten goed onder- bouwd te presenteren.”


Categorieën fosfaatdossiers


Er zijn volgens Goumans zo’n tien categorieën fosfaat- dossiers te onderscheiden die bij de rechtbank liggen. Het aantal veehouders per categorie varieert van hon- derden tot enkelen. Een categorie heeft betrekking op het aantal stuks vee op 2 juli 2015, de peildatum voor vaststelling van het aantal rechten, doordat juist op die dag dieren zijn aan- of afgevoerd. “Uiteindelijk heeft de rechter beslist dat alle dieren die op die datum aanwe-


zig zijn, meetellen.” Andere dossiers hebben onder andere betrekking op de excretienorm; het aantal rechten is gebaseerd op de kilo’s melk die via de melkfabriek bekend zijn maar de werkelijke productie kan hoger liggen. Ook de definitie melkvee bij jong- vee en zoogkoeien, administratieve onenigheid bij overdracht van rechten, de voorwaarden voor knelgevallen en export- en handelsstallen die op 2 juli 2015 niet helemaal vol stonden leverden een stroom aan bezwaren


en beroepen op. Ook omschrijft Goumans een aantal unieke zaken, waaronder een verplaatser die een deel van zijn rechten tenietgedaan zag worden. Een groep die door de invoering van de fosfaatrechten fors wordt geraakt zijn uitbreiders die voor 2 juli 2018 onomkeerbare investeringen hebben gedaan. Daarvoor is geen knelgevalvoorziening opgenomen. Daarom is aan de rechter de vraag voorgelegd of het stelsel van fosfaatrechten in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rech- ten van de Mens). Het is daarbij van belang of het stelsel op bedrijfsniveau een individuele disproportionele (onevenredige) last oplevert. De minister heeft daarvoor een toetsingskader op de site van RVO.nl gezet. Om richtinggevende uitspraken te kunnen doen,


‘Ik steek mijn energie nu liever in het bedrijf’


Het bedrijf van Anke Wismans was nog volop in ontwikkeling toen de fosfaatrechten werden vastgesteld. Dat ze niet in aanmerking komen als knelgeval heeft ze schoorvoetend geaccepteerd.


Omdat Anke, haar man, broer en zus pas vijf jaar geleden in het bedrijf toetraden, moest de afouwstrategie van vader worden om- gebogen in een groeiplan. “Het idee was om te groeien van 60 naar 90 koeien en zelf kaas te gaan maken.” Gezien de verhouding grond en koeien en resultaten van BEX en KringloopWijzer taxeerden ze dat als een duurzame groei. Op 2 juli 2015 stonden er echter pas 70 koeien. Het hakt er vooral hard in omdat de koeien met 12.500 kilo een zeer hoge productie hebben en ze dus een kwart miljoen kilo melk mislopen. “Dat is voor ons een jaarinkomen.” Bij de renovatie en uitbreiding zijn twee robots geplaatst die nu heel duur aan het melken zijn. Anke heeft zich gemeld voor de knelgevallenregeling en is aange- sloten bij het collectief ‘Innovatief uit de knel’. Ze benadrukt dat de oplossing niet moet komen uit een hogere generieke korting. “De overheid heeft het probleem veroorzaakt en die moet het oplossen. De hele sector is slachtoffer. Er is ons veel onrecht aangedaan.” De ondernemers zijn een onomkeerbare investering aangegaan. Uit uitspraken blijkt dat de rechter vindt dat ze zelf hadden moeten voorzien dat er een beperking aan zou komen. “Op sectorniveau was het misschien het geval, maar hoe hadden wij dat kunnen weten? We hebben zelfs een financiering gehad van de bank. Dat is voor ons als pachtbedrijf toch al moeilijker dan voor een bedrijf met veel eigen grond. Nu wordt dus beweerd dat het wel voorzienbaar was.” Afgelopen januari, na de negatieve uitspraak van het CBb, ging bij


28


70 melkkoeien


45 stuks jongvee


40 hectare grond


Bram (30), Harrie (65) en Anke (33) Wismans in de melkveestal in Oosterhout (N.-Br.), waar ook de kaasmakerij is.


Anke de knop om. “We hebben de strijd verloren en verder proce- deren heeft geen zin.” Ze gebruikt haar strijdlust liever om een beter rendement uit het bedrijf te halen dan om redelijk kansloos de strijd via het Europese Hof voort te zetten. “Ik steek mijn energie nu liever in het bedrijf. De afgelopen drie jaar heeft al genoeg stress opge- leverd.” Aankoop van fosfaatrechten is niet aan de orde. Ze willen vooral groeien in de productie en afzet van speciaalkazen.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84