search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ ACTUEEL Nog geen regels voor aanpak biggensterfte


De uitval van zogende biggen is politiek een gevoelig thema. De minister geeft de varkenshouderij de tijd om de biggensterfte te ver- lagen en wacht met regels.


Landbouwminister Carola Schouten neemt nog niet direct dwingende maatregelen om de biggensterfte te verlagen. Wel zal ze dit voorjaar een update geven over de activitei- ten die gericht zijn op een betere zorg voor pasgeboren biggen. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van SP-Ka- merlid Frank Futselaar. Hij vindt het hoog tijd voor maatregelen nu de sector er zelf niet in slaagt de biggensterfte te verlagen. Schouten zegt dat de hoge sterfte onder biggen een probleem is en dat er verbete- ring in moet komen. De sector heeft in het plan ‘Verlaging biggenuitval’ als uitgangs- punt dat een zeug zelfstandig haar biggen kan grootbrengen. In de fokkerij is hierbij aandacht voor moedereigenschappen en bigvitaliteit. Schouten zegt dat het nodig is dat de omstandigheden voor de zeug voor, tijdens en na het werpen van de biggen goed geregeld is.


Minister wil benchmark


Daarnaast wil de landbouwminister een benchmark laten opzetten die gericht is op


De biggenuitval blijft de aandacht houden van de politiek. Dwingende maatregelen zijn echter nog niet aan de orde.


het verlagen van biggensterfte. “Door de sterfte van jonge dieren onderling tussen de bedrijven inzichtelijk te maken, zullen ondernemers gemotiveerd worden om in te zetten op de vermindering van biggensterf- te”, aldus Schouten. Wanneer de benchmark in gebruik wordt genomen en welke normen hier worden gesteld, schrijft de landbouwminister niet in haar brief.


De bigvitaliteit is in 2017 licht verbeterd. Het uitvalpercentage is gedaald van 13,6% in 2016 naar 13,3% in 2017, blijkt uit cijfers van de stuurgroep Bigvitaliteit. De stuurgroep heeft als doel de biggen- uitval in Nederland omlaag te krijgen. Daartoe is een plan van aanpak opgesteld. De stuurgroep ziet in de jongste ontwikke- ling een stimulans en bevestiging om op de huidige weg door te gaan.


Provincie stelt miljoenen euro’s beschikbaar voor Limburgse stoppers


Provincie Limburg gaat varkenshouders financi- eel ondersteunen om de geuroverlast in de pro- vincie te verminderen.


Het betreft een voorfinancie- ring voor varkensbedrijven die willen omschakelen naar een andere bedrijfsfunctie of een plan hebben voor het saneren van het bedrijf, maar geen over- bruggingskrediet krijgen. Hubert Mackus, gedeputeer- de in Limburg, vertelt dat de provincie zeker € 20 miljoen kan voorfinancieren. Afhanke- lijk van het risicoprofiel kan dat bedrag desgewenst hoger zijn.


62


In mei en juni dit jaar gaan tien onafhankelijke personen bij de varkenshouders langs om verkennende gesprekken te voeren en te inventariseren waar de knelpunten voor het stoppen of omschakelen lig- gen. Varkenshouders kunnen ook zichzelf aanmelden. Een informatieportaal is nog in de maak, vertelt Mackus. Hij verwacht dat van de 300 bedrijven die hoog scoren op geuroverlast er 150 gebruik gaan maken van deze gesprek- ken. Hiermee kunnen varkens- houders een betere afweging maken door op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. “Voor de zomer moet er een goed beeld zijn van de inven-


schakelen naar woningen voor arbeidsmigranten of zonne- parken. “Gemeenten werken mee door extra mensen in te zetten en zouden dan bijvoor- beeld voorrang kunnen geven aan projecten van stoppende varkenshouders.”


Limburg gaat varkenshouders financieel ondersteunen om de geuroverlast te verminderen.


tarisatie onder de varkens- houders”, aldus Mackus. Een oplossing kan per bedrijf en per gemeente verschillen en is dus maatwerk.


Dichtbij de kernen geeft Mackus als voorbeeld het om-


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


De provincie Limburg wil met de voorgenomen maatre- gelen de landelijke regeling voor het saneren van varkens- houders, waarbij € 120 miljoen is gemoeid, stimuleren. Mac- kus vindt het van belang dat het platteland leefbaar blijft. Hij geeft aan dat door plannen collectief aan te pakken er door stoppende varkenshouders op kosten bespaard kan worden en de geuroverlast vermindert.


FOTO: HENK RISWICK


FOTO: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84