search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: LEX AALDERS Dit geven de provincies uit aan boerenlandvogels


Friesland: € 8,7 miljoen 33% van de gruttopopu- latie broedt hier. Er is een actieplan.


Limburg: € 6,9 miljoen € 1,4 miljoen voor akker- en


weidevogelbeheer. Vanaf 1994 een dramatische terugval van de grutto in de Peelregio van 1.400 naar 35-50 broedparen. Er gaat ook € 1,1 miljoen naar hamsterbeheer (inclusief een aantal vogelsoorten).


Gelderland: € 7,3 miljoen Er is een actieplan. € 2,6 miljoen is voor weidevogels. Er gaat veel geld naar het akkervogelgebied en naar botanisch beheer, vernatting van ge- bieden om zeldzame plantensoorten in stand te houden. Ook is het vogel- gebied in de provincie versnipperd, wat het kostbaarder maakt.


Zuid-Holland: € 6,7 miljoen Actieplan deze maand aangenomen. Nu 5.250 broedparen grutto’s, de daling moet in 2021 zijn gestopt. De provincie heeft eigen grond beschik- baar gesteld voor vogelbeheer.


Groningen: € 6,1 miljoen Actieplan opgesteld vanuit collec- tief Groningen West. Doel: in 2027 2.000 gruttobroedparen. Nu 1.800. Inzet op verbetering gebiedsinrich- ting door meer openheid en natte condities.


Noord-Holland: € 6,6 miljoen Nog geen actieplan, maar een motie van de CU wordt breed gesteund. In Amstelland is 16 ha afgewaardeerd naar natuur met agrarisch gebruik. Vergoeding op voorwaarde van langjarig beheer. Het blijft wel agra- risch, dus geen natuurreservaat.


Noord-Brabant: € 4,8 miljoen Dit is € 1,3 miljoen meer dan in 2018. € 3 miljoen hiervan gaat naar akker- en weidevogelbeheer. Sinds 2011 goede resultaten in twee grote kernen in de Beerse Overlaat, vooral grutto, tureluur, wulp en kievit.


Overijssel: € 4,8 miljoen Dat is inclusief € 800.000 extra voor weidevogels tot 2021. Het CDA wil aanvullende weidevogelvriende- lijke voorwaarden bij pacht.


Genee te ver. Het is zoeken naar een recept dat werkt. Het actieplan van zijn provincie zet in op kuikenoverleving. Hiervoor zijn biotoopverbetering van weidevogelkernge- bieden en predatiebeheer nodig. Er is geen geld om meer kerngebieden te maken. De collectieven zetten in op zwaarder beheer en hogere vergoedingen.


Driekwart van de grootste weidevogel- provincie (334.000 ha) is echter landbouw zonder weidevogeldoelstelling. Genee: “Daar gaat de afname snoeihard, het land verschraalt. Toch lukt het om afspraken te


Roofdieren


In alle provinciale actieplannen is veel aandacht voor predatiebeheer. Zeker in de landbouwgebieden. Predatie is een natuurlijk fenomeen, maar door afname van de vogelstand zijn de populaties gevoeliger voor predatieverliezen, alleen al doordat ze bij hogere dichtheden een effectievere ‘luchtmacht’ tegen predatoren kunnen vor- men. De afgelopen decennia zijn veel soor-


ten roofvogels, reigers, ooievaars en vossen sterk toegenomen door verdichting van het landschap en afname van de bejaging. Per provincie verschillen de mogelijkheden om rovers zoals vossen te bestrijden. De provincies melden daarnaast een toename van de overlast van (verwilderde) katten in het agrarisch gebied. In Friesland worden deze dieren ook geschoten.


Drenthe: € 3,8 miljoen € 600.000 meer dan in 2018. Voor- al open akkergebied in Veenkoloni- en is succesvol. Voor weidevogels bij Coevorden en Zuid-Oost Drenthe uitgestelde maaidatum en plasdras.


Utrecht: € 5,3 miljoen € 1 miljoen meer dan in 2018. Actie- plan om grutto (1.800 broedparen) op peil te houden. De weidevogel- gebieden liggen in de Lopikerwaard, Eemland en de Venen.


Zeeland: € 2 miljoen Beheer van akkervogelgebied is duur; ongeveer € 2.200 per hectare, tegenover € 500 voor weidevogels. Zeeland maakt zich hard voor het behoud van icoonsoorten als de veldleeu- werik en de patrijs.


Flevoland: € 750.000 Het ANLb is sinds 2016 vijf keer zo groot geworden en ook de uitgaven zijn € 500.000 gestegen. In het Rivierenduinengebied is 60 ha aantrekkelijk gemaakt voor weidevogels.


maken met boeren om stukken van hun land in te richten voor de vogels, al gaat het met kleine stapjes.


Daarnaast is het aantal plasdrasgebieden in Friesland toegenomen en ligt er nu 127 hectare weiland onder water zodat weide- vogels er kunnen rusten en foerageren.” Medewerking van de boeren is essentieel. Genee: “Er bestaat geen weidevogelbeheer zonder boeren.”


De miljoenen zijn volgens gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) het doel waard. “U denkt toch niet dat we het opgeven hier.


32.000-


36.000 gruttoparen


40 % minder weidevogels


€ 50 miljoen budget


FOTO: PENN


We streven nog altijd naar 10.000 broed- paartjes grutto’s, maar we nemen er alleen wat meer tijd voor om dat te halen. Het wordt dus geen 2022 maar 2030.” Volgens Kramer vergeet Vogelbescher- ming de predatie. “En dan heb ik het niet alleen over de vos. Ook de steenmarter en de verwilderde kat pakken veel kuikentjes en weidevogels. Gelukkig mogen wij nog schieten op die katten.”


Het voortbestaan van de grutto’s ligt volgens Kramer niet alleen in handen van de provincies. Hij wijst ook naar Brussel. ”We moeten binnen Europa discussiëren over welke kant we op willen. Kijken naar de consument, de zuivelbedrijven en het GLB. Er moeten aan subsidies voorwaar- den worden verbonden.”


Intussen wordt ook gewerkt aan een onderzoek naar de vergoedingen in de beheerpakketten van de agrarische collec- tieven. Zijn de vergoedingen hoog genoeg, en is het systeem flexibel genoeg? Wellicht moet er meer concurrentie komen. Deze evaluatie moet meegenomen worden in het nieuwe GLB van na 2021.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84