search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Percelen in Gecombineerde opgave bepalen mestruimte


De Gecombineerde opgave bepaalt de mestruimte op een bedrijf. De perceels- registratie is de basis, maar het areaal op 15 mei dat wordt opgegeven met de Gecombineerde opgave, bepaalt definitief de ruimte voor stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en andere meststoffen. Per perceel kan worden aangevinkt of gekozen wordt voor de hogere


fosfaatnorm als de fosfaattoestand van een perceel dat toelaat. Op grond met fosfaattoestand neutraal of hoog mag meer fosfaat worden aangewend. Daar- voor moeten dan de PAL- en Pw-waarde van het perceel worden ingevuld die zijn bepaald via grondmonsters. Als geen PAL- of Pw-waarde wordt ingevuld, geldt automatisch fosfaattoestand hoog en is de laagste fosfaatgebruiksnorm van toepassing. Analyserapporten zijn vier jaar geldig. In 2019 is de teelt van een vanggewas na mais verplicht op zand- en löss- grond. Na snijmais moet de inzaai van het vanggewas uiterlijk op 1 oktober gebeuren. Voor andere soorten mais is dat uiterlijk 31 oktober, afankelijk van het vanggewas. De volledige voorwaarden staan op RVO.nl.


60%


(27.000) opgaven is in 2018 ingediend door adviseurs


ningspremie moeten bedrijven voldoen aan vergroe- ningseisen: gewasdiversificatie op bouwland, ecologisch aandachtsgebied op bouwland en de instandhouding van blijvend grasland in Natura2000-gebieden. Voor de invulling van Ecologisch Aandachtsgebied (EA) kiest vrijwel elke aanvrager (ruim 11.000) voor de invulling met gewassen van de zogenoemde algemene lijst. De pakketten met akkerstroken, hennep en Veldleeuwerik zijn samen door ruim 200 aanvragers gebruikt. In de algemene lijst voor EA zijn drie nieuwe moge- lijkheden: braakliggend land met drachtplanten, de gewassen zonnekroon, olifantsgras en zonnebloem kunnen ook worden ingezet als vanggewas categorie 1


Belangrijke data!  1 maart tot en met 15 mei:


 Uiterlijk 15 mei:  Tot en met 31 mei:  Uiterlijk 11 juni:


 16 mei tot en met 11 juni:  Uiterlijk 19 juni:


als onderdeel van een mengsel.


De regels voor landschapselementen worden wat versoepeld, de invulling van die regels verschijnt binnen- kort.


Drie andere subsidies


Via de Gecombineerde opgave worden naast betalings- rechten ook uitbetaling van drie andere subsidies aange- vraagd. Dat zijn de graasdierpremie, de Brede weersver- zekering en de uitbetaling van subsidie voor Agrarisch natuurbeheer SNL-a.


In 2018 hebben ruim 400 bedrijven graasdierpremie aangevraagd. Dit jaar zijn de voorwaarden flink gewij-


Indieningsperiode


Overdragen betalingsrechten en aanpassen registratie bij KvK Aanpassen percelen zonder korting Wijziging van gewassen doorgeven Kortingsperiode subsidieaanvragen Herstel voorafgaande controles


Ga voor meer termijnen en belangrijke data per regeling naar www.rvo.nl/gecombineerde-opgave. 10 BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84