search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Kabinet ondersteunt extra klimaatmaatregelen


Het kabinet wil dat de landbouw meer klimaatmaatregelen neemt dan eerder opgelegd. Om dit te realiseren, belooft het kabinet extra middelen.


Door Lydia van Rooijen en Mariska Vermaas H


2030 te halen, kwam de sector uit op een ambitie van 6 Mton. Het kabinet zegt dit aanbod graag aan te nemen en stelt hier ook instrumenten, geld en regelgeving voor beschikbaar.


et kabinet wil dat de landbouw- sector een grotere bijdrage gaat leveren aan het klimaat- akkoord. Bij het verzamelen van klimaatmaatregelen om de doelstel- ling van 3,5 Megaton CO2


-reductie in


moet gaan leveren en hoeveel geld beschik- baar komt, is onderdeel van gesprek. “De sector heeft gezegd dat ze meer reductie kan leveren maar dat dit geld kost, zowel structureel als eenmalig. Daar moeten we dekking voor vinden”, zei premier Rutte. Landbouwminister Carola Schouten wil de extra middelen voor de hogere klimaat- doelen combineren met de omslag naar


Hoeveel extra CO2 -reductie de landbouw


ook in staat moet stellen óm iets te gaan doen. “Er moet een goed verdienmodel onder liggen”, aldus Schouten. Eind april moeten de plannen er liggen. Voorzitter Pieter van Geel van de klimaat- tafel voor landbouw en landgebruik is posi tief dat het kabinet de voorstellen van de land- bouw oppakt en instrumenten beschikbaar


kringlooplandbouw. “Het is een mooie kans om de visie verder te brengen, waarbij alles uiteraard wel haalbaar en betaalbaar moet zijn voor de boer.” Ze benadrukt dat als je wilt dat boeren iets gaan doen, je ze


‘Het moet uiteraard wel haalbaar en betaalbaar zijn voor de boer’


wil stellen. Hoeveel geld er nodig is en welke maatregelen de landbouwtafel als eerste wil gaan nemen, kan hij nog niet zeggen. Wel zegt hij dat in de veehouderij en in de glas- tuinbouw goede stappen worden gezet, maar dat de maatregelen bij landgebruik, zoals bij veenweidegebieden, nog wat achterblijven.


Een nul voor maatregelen landgebruik LTO is tevreden met de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het kabinetsstandpunt. De tegen- valler voor de sector in het PBL-rapport is dat voor maatregelen omtrent landgebruik een nul is genoteerd. Minder grasland scheuren, minder diep ploegen, meer gebruik van groenbemesters en andere maatregelen leveren volgens PBL geen aantoonbare klimaatwinst op. Teun de Jong, voorzitter van de Neder- landse Akkerbouwvakbond, blijft wel in de maatregel geloven. “Elke keer dat je een monster neemt, komt er een ander gehalte


1,8 tot 4,6 Mton uitstoot besparen Kosten € 0,9 tot 1,8 miljard


In 2030 kan op het gebied van landbouw en landgebruik een reductie van 1,8 tot 4,6 Mton aan broeikasgasuitstoot gerealiseerd worden met de huidige plannen, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De opgave van de landbouw is 3,5 Mton aan methaan, lachgas en kooldioxide. Ongeveer de helft van deze teruggang van broeikasgasuitstoot wordt gerealiseerd door de glastuinbouw. De andere helft is een verdienste van de veehoude- rij, als de plannen in het ontwerpklimaatakkoord worden uitge- voerd.


Met maatregelen om methaan door varkens en rundvee terug te dringen, kan 0,7 tot 1,8 Mton extra broeikasgassen worden ge- reduceerd. Inzet is meer gebruikmaken van mestscheiding op het erf. Samen met de kortere opslag van mest moet hierdoor minder methaan worden uitgestoten. Met het draineren van veenweiden kan volgens PBL slechts 0,1 tot 0,2 Mton CO2


-uitstoot worden bespaard, de effectiviteit van drainage staat onder druk. 22


De kosten voor de klimaatmaatregelen lopen fors uiteen. De kosten van de methaanreductie in de veehouderij zijn jaarlijks € 46 miljoen tot € 125 miljoen. Daarbovenop komen nog eenmalige investeringen, bijvoorbeeld voor het aanpassen van stalsystemen. Deze komen uit op € 244 miljoen tot € 722 miljoen. Voor het draineren van veenweidegebieden komt het PBL uit op € 4 miljoen tot € 7 miljoen per jaar, met een investeringslast van € 29 miljoen tot € 48 miljoen. Opvallend in de landbouwtabel zijn de kosten voor het klimaat-


neutraal maken van de glastuinbouw. Hiermee kan volgens het PBL jaarlijkse € 58 miljoen tot € 110 miljoen verdiend worden, in de vorm van minder kosten voor (fossiele) energie en belasting. De investeringskosten zijn echter torenhoog: € 861 miljoen tot € 1,7 miljard. De kosten van het totale pakket voor de landbouw en land- gebruik komen uit op € 0,9 miljard tot € 1,8 miljard.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84