search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Zoeken naar recept voor behoud vogels


Iedereen wil de boerenlandvogels behouden. Toch gaat het nog steeds achteruit. Moet het weer anders? De provincies maken actieplannen.


Door Tineke Hoekstra


weide- of akkervogels te zien en te horen. Landelijk gaat het sinds 1990 om een da- ling van 40%. De oorzaken zijn divers, van insectensterfte en verlies aan leefgebied tot andere waterhuishouding, intensive- ring van het grondgebruik en predatie. Vogelbescherming Nederland roept aan de vooravond van de Statenverkiezingen de provincies op hun verantwoordelijkheid te nemen.


W


eidevogels horen bij het Ne- derlandse platteland. Maar het is goed mis en op veel plekken zijn nog nauwelijks


Uit een inventarisatie bij de provincies blijkt dat er dit jaar ruim € 50 miljoen (vooral Europees geld) beschikbaar is voor agrarisch natuurbeheer, dat in handen is van 39 agrarische collectieven, samenwer- kingsverbanden van agrariërs en andere grondgebruikers in een gebied. Volgens Evelien Verbij, directeur van koepelorga- nisatie BoerenNatuur, is het budget voor beheerpakketten door toename van het aantal aanmeldingen van boeren bijna leeg.


Actieplannen


Steeds terugkerende vraag is of dat geld wel doelmatig besteed wordt. In 2016 kwam


er een stelselherziening met als uitgangspunten meer


natuurwinst, lagere uitvoeringslasten. Het beleid richt zich nu op kerngebieden: het geld inzetten waar het succes het grootst is en daar gunstige leefomstandigheden creëren.


Nu hebben de weidevogelprovincies afgesproken om actieplannen op te stellen. Deze gaan over kwaliteitsverbetering van het boerenland. Daarnaast wordt het moza- iekbeheer sterk verbeterd en zijn er meer plasdrasgebieden en is het beheer in de provincies met enkele duizenden hectares uitgebreid.


Grootste budget in Friesland Friesland is de grootste weidevogelprovin- cie. 33% van de broedparen van de grutto zit daar. Deze provincie heeft ook het groot- ste budget: € 8,7 miljoen.Toch gaat het ook hier achteruit. Maar dat het dus wegge- gooid geld is, gaat projectleider ANLb Jetze


Plasdras in Gaastmeer, Friesland. Stukken land geschikt maken voor weidevogels is een van de maatrege- len in de actieplannen die provincies opstellen.


FOTO: LEX AALDERS 20 BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


FOTO: ANNE VAN DER WOUDE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84