search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW ACTUEEL Antiverziltingsdrainage snel rendabel


In het project Spaarwater zijn de mogelijkheden onderzocht om in de Waddenregio zelfvoorzienend te worden voor zoet water en om verzilting te voorkomen.


Het grondwater langs de Waddenkust is veel zouter dan telers denken. De verzilting van landbouwgrond zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Dat zei Pier Vellinga, Hoogleraar Water en Klimaat verbonden aan de Waddenacademie, op het Spaarwater eindsymposium in Leeu- warden.


Metingen in het kader van het Spaar- waterproject lieten zien dat de zoute kwel al dichter bij de wortelzone kwam dan veelal gedacht. Door klimaatveranderin- gen neemt de verziltingsproblematiek in de toekomst alleen maar toe. Ook als het klimaatakkoord van Parijs gehaald wordt, moeten telers rekening houden met steeds meer zoute kwel. De zeespiegel blijft stijgen en ook de bodemdaling zal naar verwachting nog doorzetten.


Een van de mogelijkheden om verzilting tegen te gaan, is aanleg van antiverziltings- drainage. Dit vergroot de zoetwaterlens en daarmee de zoetwatervoorraad in een perceel. Dat is een van de conclusies uit het project Spaarwater, na vijf jaar onder- zoek naar de zoetwatervoorziening in de Waddenregio. Volgens projectleider Jouke


Aanleg van peilgestuurde drainage. Een ander drainagesysteem kan helpen om in gebieden met zoute kwel verzilting van de bodem en gewasschade te voorkomen.


Velstra van Acacia Water is antiverziltings- drainage een kansrijke methode om verzil- ting van landbouwpercelen tegen te gaan. In het grootste deel van de Waddenregio is deze methode toepasbaar.


Hoe een antiverziltingsdrainage aange- legd moet worden, is perceelafhankelijk. Het komt erop neer dat door aangepaste drainage regenwater langer in de bodem vastgehouden wordt en zo het zoute kwel- water verder naar beneden drukt. Dat kan door drains dieper te leggen en door met


peilgestuurde drainage het grondwaterpeil te verhogen.


De kosten voor aanleg van antiver- ziltingsdrainage bedragen € 2.500 per hectare, waarmee de jaarkosten uitkomen op € 255 per hectare; dat is € 155 meer dan traditionele drainage. Afhankelijk van de kweldruk en hoeveelheid neerslag in het groeiseizoen levert dat in pootaardappe- len in een 1-op-3-rotatie aan vermeden zoutschade een bedrag tussen de € 100 en € 4.050 per jaar op.


Extra mineralen of sporenelementen hebben weinig nut


Gebruik van vloeibare PK-meststoffen bij sui- kerbieten levert geen ho- gere opbrengst of betere kwaliteit van de bieten. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek door IRS.


In gewassen zoals cichorei zijn wel opbrengstverhogende effecten van zaaivoortoepas- sing met vloeibare meststoffen gevonden. Het gebruik daarvan wordt dan ook geadviseerd. In de praktijk passen telers voor bieten vaak een mix van


42


sporenelementen toe. IRS-on- derzoek wijst uit dat toepassing op percelen zonder aantoon- bare tekorten zelden rendabel is. Alleen op twee kleipercelen neigde een mix van vooral sporenelementen naar een wat grotere opbrengst. Op zand- grond zijn geen betere resulta- ten gehaald.


Uit cijfers van het teeltregis- tratieprogramma Unitip van Suiker Unie blijkt dat ondanks de magere resultaten vrij veel vloeibare meststoffen gebruikt worden. In 2018 is op 18% van het bietenareaal een of meer- dere bespuitingen Brassitel Pro toegepast, dit is een mengsel


Spuiten van suikerbieten. Toe- dienen van extra mineralen is zelden rendabel.


van mineralen en sporenele- menten. Op zandgrond is dit op vrij grote schaal gebruikt, terwijl uit onafhankelijk onder- zoek blijkt dat dit geen hogere


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


suikeropbrengst oplevert. Voor suikerbieten zijn volgens het IRS vooral man- gaan en borium belangrijk. Mangaangebrek speelt met name op kalkrijke kleigronden en zandgronden met hoge pH. Een tekort kan met een of meerdere bespuitingen worden voorkomen.


Boriumgebrek


Borium speelt voornamelijk op lichte grond. Boriumgebrek kan worden voorkomen door preventief 400 tot 500 gram borium per hectare te spuiten. Rondom zaaien is daarvoor het beste tijdstip.


FOTO: BERT JANSEN


FOTO: MARK PASVEER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84