search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


THEMA SUBSIDIES EN TOESLAGEN


Subsidies asbest en zonnepanelen op de schop


Subsidies om asbest te saneren en zonnepanelen te leggen, zijn er nauwe- lijks meer. Bestaande regelingen zoals SDE, gaan op de schop.


Door Lydia van Rooijen en Mariska Vermaas


een goede optie. Voor de productie van zonne-energie, in combinatie met asbestsanering, werd in 2015 landelijk de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ gestart. Deze re- geling werd uitgevoerd door de provincies, maar is overal afgelopen. In het noorden van het land is een variant van deze sub- sidieregeling opgetuigd onder de naam Samen Zonder Asbest, met de nadruk op zon voor zonnepanelen. Het project heeft een proefstatus. Dit jaar start het project in Groningen. Het budget is € 100.000. Per ondernemer met asbestdak is het subsidie- bedrag € 10.000.


A


Aan het project kunnen maximaal 20 dak eigenaren meedoen. Meedoen bete-


sbestdaken saneren en, nu het dak toch op de schop gaat, ook maar meteen zonnepanelen la- ten installeren. Voor velen is het


Beschikbare subsidies


 SDE+ nog een jaar in de huidige vorm  Asbestfonds vervangt subsidie  Proef Samen Zonder Asbest in Gronin- gen: € 100.000 voor 20 dakeigenaren die asbest willen saneren en zonnepa- nelen plaatsen met dakverhuur


kent onder andere een gratis ‘dakcheck’ en een controle of de constructie van de schuur of stal geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. De kosten hiervan zijn meestal rond de € 2.500.


Een aanvraag indienen om aan deze regeling mee te doen, kan via de website sa- menzonderasbest.nl. Het minimale opper- vlakte voor het leggen van de zonnepanelen is 450 vierkante meter. Dit dak hoeft niet per se hetzelfde dak te zijn als dat waarvan


het asbest gesaneerd wordt. Aanmelden kan nog tot 24 april.


Laatste jaar huidige SDE-regeling Vrijwel alle grote zonnepanelenprojecten doen een beroep op de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Dit jaar gaan de laatste twee rondes van de hui- dige SDE+ in. Voor beide openstellingen is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. Het E-loket is al geopend. De aanvraag kan sinds 12 maart worden ingediend. Zoals gebruikelijk bij openstelling van de SDE+, gaat dit in drie fasen. Per fase gelden verschillende subsidiebedragen per opgewekte eenheid energie. De vergoeding stijgt per fase, maar de kans is groter dat het budget dan op is. De eerste fase is op 12 maart begonnen. Voor elektriciteit en warmte gold een tarief van omgerekend € 0,09 per kWh. De tweede fase is op 18 maart om 17.00 uur begonnen, met een bedrag van € 0,11 per kWh. De derde fase loopt van 25 maart 17.00 uur tot 4 april 17.00 uur. In de laatste fase zijn de bedra- gen opgelopen naar € 0,13 kWh. In het na- jaar komt er naar verwachting een tweede subsidieronde SDE+, met waarschijnlijk hetzelfde budget.


Verbreding SDE-subsidie


heeft minister Eric Wiebes van Economi- sche Zaken eind vorig jaar aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling, SDE++, moet hiermee bijdragen aan de CO2


De SDE+-regeling gaat op de schop en richt zich vanaf 2020 niet alleen meer op duurza- me energie, maar ook op CO2


-reductie. Dat


Energieleverancier Essent is gestart met de actie ‘Dakvrienden’, die bedrijven aanbiedt om het asbestdak te saneren en er zonnepanelen op te leggen. De animo voor de regeling is groot.


14 BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


-reductie van 49% in 2030. In het nieuwe stelsel concurreren de technieken om duurzame energie op te wekken niet meer op het vlak van opgewekte energie, maar op basis van ‘vermeden CO2


’. Adviesbureau DLV verwacht dat met


FOTO: ESSENT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84