search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ ACTUEEL ‘Kruidenmengsels niet gecertificeerd’


Veel van de kruiden in mengsels voor kruidenrijk grasland zijn niet gecertificeerd voor gebruik als voedermiddel. Keuringsinstantie NAK zoekt naar een oplossing.


NAK waarschuwt leveranciers dat ze duide- lijk moeten melden dat de voor grasland- mengsels gebruikelijke kwaliteitsgaranties ontbreken. De vraag naar mengsels voor kruidenrijk grasland neemt flink toe. Zuivel- bedrijven als FrieslandCampina, Cono en A-ware willen melk met een duurzame plus in de schappen van supermarkten brengen. Voor grasland met klavers en kruiden zijn tal van mengsels in de handel. Sommige be- vatten wel 15 tot 20 verschillende kruiden. Een deel ervan is gereguleerd en zou een cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek moe- ten hebben gehad in één van de EU-landen. Maar veel soorten zijn ongereguleerd. NAK zegt dat veel mengsels niet voldoen aan de EU-richtlijn voor groenvoederge- wassen. “Zaden die niet gereguleerd zijn, mogen niet samen met gecertificeerde zaden worden verpakt. En de aanduiding ‘voor groenvoederdoeleinden’ mag er niet op staan. Zo heeft de boer minder zekerheid over wat hij koopt. Gecertificeerd zaad is raszuiver, vrij van onkruid en heeft voldoen- de kiemkracht. En gebruikseigenschappen


Kruidenrijk grasland, vaak met klavers, cichorei en weegbree zorgt voor veel meer biodiversi- teit dan regulier grasland met alleen grassen.


zoals voederopbrengst zijn bekend.” De NAK zegt bedrijven ‘te vragen te stop- pen met in de handel brengen van meng- sels die niet aan de voorschriften voldoen’. Gecertificeerd zaad en ongereguleerde kruidenmengsels apart verpakken (en dus mengen op de zaaimachine) is een voorlopi- ge oplossing waarmee NAK voor dit moment genoegen neemt.


“Het probleem zit in de ongereguleerde NMV en NZO delen hoofdlijn mestvisie van LTO


De onlangs gepresen- teerde visie op het mestbeleid door LTO valt in goede aarde bij NMV en NZO.


De melkveehoudersvakbond NMV en de Nederlandse Zui- velorganisatie (NZO) delen op hoofdlijnen de onlangs gepre- senteerde nieuwe mestvisie van LTO Melkveehouderij. In die visie pleit LTO voor een gewas- derogatie van 300 kilo stikstof uit dierlijke mest op grasland. De bodem staat centraal in de visie samen met het beter benutten van dierlijke mest op het eigen bedrijf. Dat maakt dat


36


er minder kunstmest nodig zal zijn. Drie keuzepakketten zijn de kern van de LTO-visie op het mestbeleid waarover afgelopen week de LTO-ledenbijeenkom- sten zijn gestart.


Meer drijfmest


NMV-voorzitter Harm Wie- gersma kan zich goed vinden in het streven naar meer drijf- mest op eigen grond. “Meer drijfmest gebruiken in plaats van kunstmest is een item dat wij al jaren bepleiten”, aldus Wiegersma. Hij ziet daarvoor mogelijkheden, maar wijst er op dat er ook is geprobeerd om dat in het lopende zesde actie- programma nitraatrichtlijn te krijgen. Ook de keuzeopties


In de LTO-visie pleit de organi- satie voor toestaan van meer dierlijke mest op grasland.


ziet de NMV in principe als positief, maar dan liever wel met een extra derogatiecatego- rie. Verder vindt de NMV-voor- zitter het nu nog te vroeg om er inhoudelijk op in te gaan:


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


“Laten we het eerst maar eens gezamenlijk uitwerken, ook in overleg met de overheid.” Over de exacte invulling van het LTO-voorstel heeft NZO, de koepelorganisatie van de zuivelverwerkende industrie, op dit moment geen opvatting, geeft een woordvoerder aan. Maar op hoofdlijnen deelt NZO de visie wel voor zover het een gezonde ontwikkeling van de melkveehouderij oplevert bin- nen de gestelde milieugrenzen. Voor NZO moet het bovendien rekening houden met het sluiten van kringlopen volgens de Commissie Grondgebon- denheid en de totaalaanpak bevorderen om duurzaam- heidsdoelen te halen.


soorten”, zegt Hendrik Nagelhoud van DLF. “Die mogen we niet meemengen. Bijvoor- beeld smalle weegbree is wel gereguleerd, maar er is geen cultuur- en gebruikswaar- de-onderzoek van.” Naast DLF dringen ook Barenbrug en Limagrain aan op duidelijk- heid van NAK en Plantum. “We willen in- spelen op de vraag. Maar het moet ook geen vrij spel worden voor rommelaars”, zegt Jos Groot Koerkamp van Limagrain.


FOTO: ANNE VAN DER WOUDE


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84