search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL AKKERBOUW IN BEELD Pootgoed eerst nog een maand in de bewaring


Hendrik Glazenburg uit Vrie- scheloo (Gr.) zet kisten klaar voor de ontvangst van zijn zetmeelaardappelpootgoed. Het uitgangsmateriaal gaat vanuit de vrachtwagen met onderlosser in kisten en gaat nog een maand de bewaring in op zo’n 8 graden Celcius. Glazenburg mikt op poten in de tweede helft van april. “Dat is als het een normaal jaar wordt. Misschien wordt het ook mei eer dat ik kan poten. Daarom ben ik voor- zichtig met het opwarmen van het pootgoed. In ieder geval heel vroeg gaat het niet worden. We hebben eerst weer voldoende water gekre- gen.” Of hij het pootgoed überhaupt gaat ‘losmaken’, laat Glazenburg afangen van het weer straks.


Belgapom: meeste problemen met aardappeltelers opgelost


De strubbelingen in de Belgische aardappelke- ten rondom het naleven van contracten betreft een klein deel van de aardappeltelers.


Belgapom, beroepsvereniging voor de Belgische aardappel- handel en -verwerking, heeft steeds geprobeerd om de pro- blemen van teeltseizoen 2018 samen met telers op te lossen. Dat zegt Belgapom-secretaris Romain Cools in reactie op Guy Depraetere van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), die stelde dat ‘aardappeltelers een koude douche van hun afnemer kregen’ in de vorm van een factuur voor ontbrekende tonnages.


De genoemde factuur beslaat


een klein deel van de aardap- peltelers, schetst Cools. “Het probleem van seizoen 2018-’19 heeft zich vooral in de vroege aardappelen, zo’n 10% van het totale areaal, gemanifesteerd. Daarvan kon ongeveer 10 tot 15% het gecontracteerde volu- me niet leveren”, weet Cools. “Het is nog vroeg om te stellen welk percentage van de bewaar- oogst het betreft, maar we gaan uit van een 7% van de telers die ofwel tot een oplossing zijn gekomen met hun afnemers, of een factuur ontvingen voor het bijkopen van de niet geleverde aardappelen. Het overgrote deel heeft in overleg een oplos- sing uitgewerkt, bijvoorbeeld spreiding over de komende jaren.”


Cools benoemt nadrukkelijk dat de handel en industrie de acceptatienormen hebben


moeten de contracten met hun afnemers nakomen. Door de lage beschikbaarheid van vrije aardappelen zijn de prijzen gestegen en die meerkosten kan de industrie niet steeds op kopers verhalen.


Aardappeloogst in België. Vol- gens Belgapom zijn de meeste problemen opgelost.


verlaagd om te komen tot het volledig kunnen leveren van de gecontracteerde hoeveelheden. “En niet vergeten: de vrije telers hebben dit jaar goed verdiend aan hun aardappelen. Dat lag vorig jaar totaal anders, maar ook toen zijn handel en verwer- king hun – duurdere – contrac- ten nagekomen.”


Ook de handel en verwerking BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


“Het seizoen 2018-’19 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als een uitzonderlijk jaar dat de hele Belgische en Europese aardappelketen heeft getroffen; het seizoen kent geen win- naars. De Belgische aardappel- keten zal hieruit zeker lessen trekken. De aardappelteelt is in België uitgegroeid tot de be- langrijkste economische motor voor de akkerbouwbedrijven. Om deze groei voort te zetten, is samenwerking cruciaal.” Die wens heeft Belgapom omgezet in het initiatief om een bran- cheorganisatie aardappelen op te richten.


43


FOTO: KOOS VAN DER SPEK


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84