search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hergebruik van CO


2 uit de industrie naar kassen


Andere diervoeding - vermindering methaan uitstoot


Andere bemestingstechnieken


Minder bemesting door precisielandbouw


CO2 vasthoudende technieken in landbouwgrond


- minder ploegen


- CO2 vasthoudende beplanting - meer permanent gras


Vergroten van de productie van biomassa


Emissiearme stallen en mestverwerking - scheiden mest en urine


Andere mestopslag


Minder varkens: - warme sanering - opkopen varkensrechten


Ander natuur- en bosbeheer - compensatiebeginsel ‘boom eruit, boom terug’


- meer bomen, bos en natuur


Energiebesparende technieken in de kassen - slimme luchtbehandeling - ventilatie


- energieschermen


Van gas naar duurzame energievoorziening - geothermie - elektriciteit van windmolen


Waterpeilaanpassingen in veenweidegebieden


Veehouderij


Meer consumptie van groente en fruit


Landgebruik pige klimaatakkoord. Aan de klimaattafel zitten onder andere LTO, BO Akkerbouw, NAJK, Rabobank, NZO, Nevedi en Glaskracht. De maatregelen die de Klimaattafel voor landbouw en landgebruik wil nemen om de CO2


uit. Wij zijn nog steeds voor een beloning voor deze manier van koolstofvastlegging. Als het resultaat niet meetbaar is, kun je op die manier niet belonen. Dus moet er een beloning komen voor de inspanning. Een vergoeding voor het zaaien van groen- bemesters bijvoorbeeld.” LTO-bestuurder Kees van Zelderen denkt dat de hogere ambitie van de landbouw haalbaar is, ondanks enkele kritiekpunten van PBL. “We kunnen dus meer reductie realiseren met de koolstofvastlegging, maar daar moet gewoon meer onderzoek naar komen. Ook andere maatregelen kunnen effectiever worden, als we gaan kijken naar de kritiekpunten van het PBL.


Ze stellen terecht dat wet- en regelgeving aangepast moeten worden, zodat maatre- gelen effectief of effectiever zijn. Als we dat gaan doen, zijn de doelen haalbaar.”


Verdienmodel voor boeren Dat geldt ook voor het ontwikkelen van een verdienmodel voor boeren. LTO wil het voortouw in nemen in het ontwikkelen van zo’n model om de klimaatinspanning winstgevend te maken. “Ook daar is onder- zoek voor nodig. Maar we moeten vooral gaan proberen, testen, kijken wat werkt. En dan grootschaliger maken.” De sectorverte- genwoordigers verwachten dat de klimaat- maatregelen vooral in de laatste vijf jaar


Kosten landbouwreductie € 0,9- 1,8 miljard Berekeningen van klimaatmaatregelen door het PBL. Maatregel


Verwachte


Methaanreductie melkvee Methaanreductie varkens Koolstof vastleggen in bodem Aanpak veenweide


emissiereductie in Mton 0,8 1,3 0,5 1


Natuur 0,3-0,6 Glastuinbouw 1,8


‘Hogere ambitie is


zeker haalbaar, ondanks kritiek van het PBL’


naar 2030 goed op stoom zullen komen. De politiek reageert verdeeld. Coalitie- partijen CU en D66 zien kansen om de duurzaamheidsslag te versnellen. Opposi- tiepartijen GroenLinks en PvdD vrezen dat de landbouwdoelen niet gehaald worden zonder krimp van de veestapel.


Bron: PBL


Reductie volgens PBL in Mton 0,3-0,9


0,4-0,7 -


0,1-0,2 0,2-0,8 0,8-1,9


Jaarlijkse kosten in miljoenen euro’s 32-85


13-31 -


4-7


4-18 52


Eenmalige investeringen in miljoenen euro’s 95-378


150-344 -


29-48 38-199 861-1773


Meer consumptie van Glastuinbouw Consumptie


Minder voedselverspilling Overig -uitstoot te reduceren, zoals opgenomen in het voorlo-


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


23


BRON: KLIMAATAKKOORD.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84