search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR Geen eitje


VOGELBESTENDIG MESTBELEID


Geert Hekkert, hoofdredacteur H


et mestbeleid moet meer be- scher ming bieden aan weide- vogels. Die boodschap geeft de Tweede Kamer mee aan land-


bouwminister Carola Schouten. Alweer een nieuwe eis die wordt gesteld aan het toekom- stige mestbeleid. En dat zonder dat helder is welke impact het emissiearm bemesten precies heeft op de stand van wormen, insec- ten en vogels.


Het ministerie wil het mestbeleid her- vormen tot een minder complex robuust systeem, dat aansluit op de klimaatdoelen en op de kringlooplandbouw. En nu wordt ook de biodiversiteit erbij gesleept. Dat zal niet bijdragen aan het vereenvoudigen van de mestwetgeving.


Op zich is er niets op tegen om bij het nieuwe mestbeleid rekenschap te houden met de biodiversiteit. Als het maar op basis van goede argumenten gebeurt. En daar ontbreekt het nog aan. Over wat wel of niet precies de oorzaken en gevolgen zijn, daar zijn zelfs wetenschappers van universiteiten met elkaar over in discussie.


Afgelopen week nog brandden onderzoe- kers van Wageningen University een onder- zoek over regenwormen af van de Rijksuni- versiteit Groningen (RU). Uit dat Groningse


onderzoek zou blijken dat het injecteren van drijfmest een drogere bodem veroor- zaakt waarin wormen minder fl oreren. Dus ook minder voer voor vogels. Als dat zo zou zijn, zou dat volgens sommige deskundigen pleiten voor de terugkeer van de sleepvoet of de sleepslangbemester, waarbij de mest uit slangetjes stroomt die vlak boven en tussen het gras hangen. Of zelfs de herinvoering van de ketsplaat, al dan niet aangevuld met water. Echter, volgens de Wageningers is de link tussen mestinjectie en droge grond met minder wormen helemaal niet hard gemaakt door de Groningse onderzoekers. Verharding van de bodem als gevolg van zware bemesters is nog een oorzaak van de afname van de wormen- en vogelstand die wordt genoemd in de Tweede Kamer. Tja, als dat zo zou zijn, dan is sleepslang bemesten (mest via slangen aanvoeren in het veld) het meest bodemvriendelijk. Maar die slangen vegen wel alle vogelnestjes weg. Kortom, er moet eerst maar eens duidelijk aangetoond worden hoe goed of slecht het huidige mestbeleid is voor de biodiversi- teit in de Nederlandse weilanden alvorens hiermee het toch al lastige dossier van het nieuwe mestbeleid te belasten. En bovenal boeren op te zadelen met maatregelen waar geen redelijke vergoedingen tegenover staan. Wel gekakel, maar geen eieren in Den Haag.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84