search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Belangrijke wijzigingen t.o.v. 2018 aftrekpercentage EIA daalt met 9,5% budget MIA stijgt met € 15 miljoen budget Vamil daalt met € 15 miljoen


ren in milieuvriendelijke technieken. De investeringen staan op de Milieulijst, die er totaal 290 bevat. Nieuw op de lijst is een bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt. Ook is er “extra aftrek haalbaar door te investeren in een Maatlaat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal”, aldus Mensink. Dit is een veestal met een lagere milieubelasting én met maatregelen voor diergezondheid.


Met de MIA kan de investeringsaftrek op- lopen tot 36% van het investeringsbedrag, afhankelijk van de investering. Hiervoor zijn drie klassen mogelijk: 13,5%, 27% of 36%. Met de Vamil kan op een zelf gekozen moment tot 75% van de investeringskosten afgeschreven worden. Het levert een liqui- diteit- en rentevoordeel op.


€145.000 investering MIA/Vamil


65 koeien


75 hectare akkerbouw


Loonwerker Dirk Kievit (47) uit Deil (Gld.) maakt gebruik van de MIA/Vamil-rege- ling voor een milieuinvestering in zijn sleepslangbemester.


165 hectare in gebruik


‘Vamil is een mooi instrument, maar ook uitstel van executie’


Loonwerker Dirk Kievit maakt gebruik van de MIA/Vamil-re- geling. De aanvraag voor de fiscale voordeelregeling heeft hij uitbesteed.


Kievit heeft naast zijn eigen loonwerkbedrijf in Deil, ook zijn eigen melkveebedrijf én akkerbouwbedrijf. “Met behulp van de MIA/Vamil-regeling is het gemakkelijker te investeren in nieuwe duurzame ontwikke- lingen. Deze investeringen zijn vaak duur en ik kan extra kosten niet altijd doorberekenen aan de klant. Dat maakt de regelingen interessant”, aldus Kievit. De loonwerker investeerde in een gps-gestuurde techniek om delen van zijn mestinjector af te sluiten. Als voorbeeld noemt hij het voorkomen van bemesting nabij sloten- en greppelkan- ten. “Op deze manier kan ik de secties die te dicht bij de rand van de greppel zijn, uitschake- len. Zo voorkom ik eutrofiëring in de sloot. Ook sluit de machine automatisch secties bij overlap.” Op deze manier draagt Kievit bij aan milieubesparende maatrege- len in de landbouw. Kievit ziet toekomst in


NIR-sensoren op zijn mestinjec- teurs. “Het lijkt me ideaal om bij de boer te kunnen vertellen hoeveel stikstof en fosfaat


aangebracht wordt. Maar deze technieken zijn duur en moeilijk door te rekenen. Subsidie in de vorm van MIA/Vamil zal hier gepast zijn.” Toch geeft Kievit aan dat de


aanvraag voor MIA/Vamil op RVO.nl ingewikkeld is. Hij heeft het uitbesteed aan zijn vaste accountant. “Het ziet er op de site gemakkelijk uit, maar er komt van alles bij kijken, zoals het opgeven van offertes en financieel ingewikkelde zaken.” Kievit raadt andere boeren aan om de aanvraag uit te besteden. “Op die manier heb je meer zekerheid dat de aanvraag goed verloopt.” “Vamil is een mooi instrument, maar tegelijkertijd uitstel van executie”, vervolgt Kievit. De Vamil-regeling is interessant voor bedrijven die piekjaren in bedrijfsresultaten hebben en daarnaast ook mindere jaren. Op deze manier kun je de afschrij- ving plannen in het jaar met de meeste winst, om maximaal fis- caal voordeel te behalen. “Voor veel boeren geldt dit echter niet”, zegt Kievit. “Het bedrijfs- resultaat zit vaak op één lijn, net zoals de kosten. Bij gelijkmatige afschrijving blijft er dan per saldo na volledige afschrijving weinig voordeel meer over van de Vamil.”


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 13


FOTO: HERBERT WIGGERMAN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84