This page contains a Flash digital edition of a book.
echt een weg om te beleven met mooie bochten en waarbij de ruimtewerking extra wordt benadrukt door de groene, twintig meter brede middenberm tussen beide rijbanen. Deze strook maakt de weg ook extra veilig en er hoeven daar- door geen geleiderails te worden aan- gebracht. In het midden van deze berm bevindt zich tevens een waterberging waarmee eventueel van de weg geraak- te voertuigen op een relatief veilige ma- nier worden afgeremd. Alles wat tegen- woordig komt kijken bij de aanleg van mooie infrastructuur is in het ontwerp gehandhaafd, ofwel de landschappelij- ke inpassing met veel natuurbehoud en natuurcompensatie, inclusief een onder- grondse faunapassage, maar bijvoor- beeld ook tunnels voor landbouwver- keer”, aldus de projectdirecteur.


Weinig verkeershinder Ook zijn tot op heden nagenoeg geen veiligheidsincidenten opgetreden om- dat de aannemer veel aandacht heeft besteed aan de veiligheid van zowel de wegwerkers als de weggebruikers. Vrijdag: “Het verkeer heeft tot op he- den weinig last en hinder ondervonden van de werkzaamheden vanwege goe- de en duidelijk gecommuniceerde ver- keersmaatregelen. Zoals de drie week- endafsluitingen in september en oktober van dit jaar om de nieuwe aansluitingen met de A58 te realiseren.” Een belang- rijke maatregel die in het oorspronke- lijke bestek was opgenomen blijft ge- handhaafd, namelijk een ‘harde knip’ in de Nieuwe Rijksweg (N664) waardoor sluipverkeer wordt ontmoedigd. Voor- al het dorp ’s-Heer Hendrikskinderen heeft daar nu al veel baat bij. “Nu al ho- ren wij tevreden geluiden uit de omge- ving over zowel de ervaring met de weg als de minuten tijdwinst die nu al wordt opgemerkt.”


Sinds half oktober 2015 zijn alle nieuwe aansluitingen met de A58 open voor het verkeer. Er is een extra wegaansluiting bij Heinkenszand gerealiseerd en van- af de A58 een nieuwe afslag direct naar Heinkenszand of ‘s-Heer Arendskerke.


Kosten en verkeersveiligheid Hoewel het uitgangspunt van het pro- ject Sloeweg hetzelfde blijft, heeft de Provincie besloten omwille van de kos-


52 Nr.8 - 2015 OTAR


Viaduct Gosvazze met natuurlijke daglichtopeningen


ten en de verkeersveiligheid in te grij- pen in het ontwerp, vertelt Vrijdag. Zo zal er geen centrale rotonde worden aangelegd bij de wegaansluiting Mo- lendijk-Sloeweg, maar is nu gekozen voor een veiligere ‘Haarlemmermeerop- lossing’, waarbij twee rotondes worden aangelegd ter plaatse van de op- en af- ritten. Ook de architectuur ter plaatse wordt geoptimaliseerd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Ter hoogte van de wegaansluiting Drieweg met de Sloeweg is de bouw van twee nieuwe viaducten geschrapt en worden de be- staande viaducten gehandhaafd.


De belangrijkste aanpassing in het oor- spronkelijke ontwerp is de wegaanslui- ting Molendijk-Sloeweg. Door het be- nutten en verbeteren van de bestaande


verbindingswegen kan een ongelijk- vloerse aansluiting worden gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan de capaci- teit om het verkeer af te wikkelen. “Bo- vendien is daarmee het links en dus verkeersonveilig in- en uitvoegen uitge- sloten, hetgeen tegemoet komt aan eer- dere ingediende bezwaren”, licht Vrijdag toe.


Pas op de plaats Voor wat betreft de aansluiting van de Sloeweg op de Westerscheldetunnel- weg, waarvoor aanvankelijk drie via- ducten in het bestek waren opgeno- men, maakt de Provincie voorlopig een pas op de plaats. Vrijdag: “Vanwege de noodzakelijke versobering die moet worden doorgevoerd, hebben wij gead- viseerd hiervoor naar een andere, goed-


Fotograaf Ton Stanowicki


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70