This page contains a Flash digital edition of a book.
caravans. Ook is de planning van de werkzaamheden aan- gepast, onder andere naar de openingstijden van de cam- ping of voor een trouwerij en onlangs vanwege de geboorte van een baby, zodat op die momenten de overlast minimaal bleef. Daarnaast beperkt CDVM overlast van transport door het benodigde klei en zand op twee locaties over het wa- ter aan te voeren. Over de voortgang van de werkzaamhe- den plaatst CDVM meerdere malen per week een update op Facebook ( https://www.facebook.com/dijkverbeteringkis) en komt er maandelijks een nieuwsbrief uit. Bij de Klimaat- dijk in Streefkerk, een locatie waar regelmatig veel activiteit is, kunnen geïnteresseerden de werkzaamheden zelfs live volgen via een webcam van het waterschap. Gaat het werk anders dan verwacht, dan bespreekt de combinatie dat bij de mensen op locatie en voor vragen is de directe contact- persoon 24/7 bereikbaar.


Technische innovaties Voor de dijkversterking past CDVM verschillende innova- tieve technieken toe, wat bijzonder is bij zo’n eeuwenoude dijk. De innovaties zijn gericht op toekomstbestendigheid en op voordeel voor de omgeving. In dit artikel behandelen we de klimaatdijk, opgevijzelde woningen, boorpalen en diep- wanden.


Klimaatdijk


De gebruikelijke versterking van een dijk wordt uitgevoerd met grond, bijvoorbeeld door aanleg van steunbermen. In Streefkerk legt CDVM een klimaatdijk aan. Deze dijk is hon- derd keer sterker dan de huidige norm en is zo robuust dat hij extreme klimaatveranderingen kan doorstaan. Dat heeft als resultaat een langere levensduurverwachting en daar- door meer inrichtingsmogelijkheden voor de dijk. Op deze dijk kun je bijvoorbeeld huizen bouwen.


Woningen opvijzelen


Langs het dijkverbeteringstraject zijn twee woningen een meter opgevijzeld. Deze huizen kwamen hiervoor in aan- merking omdat de constructie van deze woningen hiervoor geschikt is. Ook is er om de woningen genoeg ruimte voor de aanleg van de steunberm. Deze huizen worden gefun- deerd met extra stevige buizen uit de offshore-industrie. Dit type buizen is geschikt om nog verder te kunnen opvijzelen, als dat in de toekomst nodig is. De bewoners kunnen door deze oplossing op dezelfde plaats in hun huis blijven wo- nen, alleen dan een meter hoger. Daar waar grondoplossingen of rivierwaartse versterkingen niet mogelijk zijn, zorgen ingenieuze betonnen constructies voor een stabiele dijk.


Boorpalen


Er is voor boorpalen gekozen in plaats van stalen damwan- den. Boorpalen worden trillingvrij aangebracht en eventu- ele oude obstakels in de ondergrond kunnen probleemloos worden doorboord. De wapeningskorven van de boorpalen worden in delen geplaatst. Zo hoeft er alleen maar laag te worden gehesen. Dat maakt deze aanpak in de buurt van woningen beter dan de toepassing van stalen damwanden,


DE KLIMAATDIJK IS HONDERD KEER STERKER EN KAN EXTREME KLIMAATVERANDERINGEN DOORSTAAN.


Aanbrengen diepwand nabij molen De Regt Nieuw- Lekkerland


die hoog moeten worden gehesen. Boorpalen staan veelal aan de binnenzijde van de dijk, voor de woningen die onderaan de dijk staan.


Diepwanden Ook brengt CDVM op drie locaties in de dijk betonnen diep- wanden aan. Het verschil met de boorpalen is dat diepwanden een waterdichte, zelfstandige waterkerende constructie vormen aan de buitenzijde van de dijk. De diepwand wordt alleen toe- gepast op plaatsen waar woningen op de dijk staan en er wei- nig ruimte is.


Versterking en verbetering Gedurende het project pakken Waterschap Rivierenland en CDVM meekoppelkansen op. Een goed voorbeeld is het ‘rondje rond de kerk’ in Streefkerk. Hierbij is de doorgaande weg ver- legd naar de te verbeteren dijk en wordt het dorp ontlast van doorgaand verkeer. Ook legt de aannemerscombinatie gelijk- tijdig met de dijkversterking een vrijliggend fi etspad aan tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland op de naastliggende parallel- kade en komt er op een onoverzichtelijke kruising een rotonde. Zo wordt de ingreep voor een veilige dijk gecombineerd met een verbetering van de leefomgeving. Een win-win situatie dus.


Dit dijkverbeteringsproject is een mooi voorbeeld van een com- binatie tussen een betrokken omgeving, goede samenwerking tussen de partijen en toegepaste innovatieve technieken. Eind 2017 is de Lekdijk weer volledig op sterkte, en veilig om aan te wonen, over te rijden en te fi etsen. >>


Opgevijzelde woning Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70