This page contains a Flash digital edition of a book.
omgeving waar moet worden gebouwd. We gaan in gesprek met de opdrachtgever en de omgeving. Tegen welke proble- men loopt hij aan? Waar ligt hij wakker van? Hoe kunnen wij onze gedachten hier over laten gaan en nieuwe technieken ontwikkelen en realiseren?”


Om vernieuwingen actief te stimuleren, werkt Movares met in- terne innovatiestudio’s, die als projectteams bezig zijn met het uitwerken van innovaties. Langhorst: “Zij hebben de opdracht om te kijken of de innovaties marktpotentie hebben of een op- lossing kunnen bieden voor een maatschappelijk probleem. Daarom is het belangrijk dat we de omgeving kennen en de problemen die spelen bij de opdrachtgever.”


Duurzaam Nederland Werken aan een duurzaam Nederland staat daarbij centraal. Je kunt zeggen; we werken aan een ‘houdbaar laagland’. “We stoppen van alles in de grond, van damwanden tot geotex- tielen”, legt Bouwens uit. “Hoe is de staat daarvan over vijftig jaar? Weten we daar wel voldoende van? Is die waterveilig- heid dan ook nog gegarandeerd? Hoe zorgen we ervoor dat ons land tot in de lengte van dagen veilig blijft? Daarvoor ont- wikkelen wij versterkingsmethodieken. Maar we moeten die methodieken wel blijven monitoren en de uitkomsten ervan extrapoleren.”


Een belangrijk element wat al bij de introductie van een inno- vatie moet worden meegewogen zijn de life cycle kosten. Wat kost het beheer en onderhoud? Dat is essentieel bij dijkver- sterkingsproblematiek. Innovatie kan daarin zorgen voor flexi- bele oplossingen die ook nog eens minder kosten. Een voor- beeld daarvan is de Waterontspanner®


, benadrukt Langhorst.


“Als blijkt dat één bron onvoldoende is om effect te hebben bij de drainage, dan moet je er makkelijk een buis bij kunnen plaatsen. Innovatie is dus niet alleen noodzakelijk maar ook kosteneffectief. Zo is de Waterontspanner bijvoorbeeld circa 50 procent goedkoper in aanleg dan een traditionele metho- de.”


Maar, zoals eerder gezegd, geld is niet de enige driver, geeft Bouwens nog eens aan. “Het is essentieel dat er voldoende draagvlak is bij de burgers voor het werken aan de water- veiligheid. Iedereen vindt het belangrijk om droge voeten te hebben en te houden maar als dat betekent dat men het huis moet verlaten of een stuk woongenot moet inleveren dan le- vert dat veel weerstand en onbegrip op. Denk maar eens aan de aanleg van steunbermen, al het grondverzet, woningen die moeten worden ontruimd, nutsvoorzieningen die moeten wor- den verlegd. Vaak is dat heel begrijpelijk en daarom willen wij juist werken aan oplossingen die het draagvlak voor de nood- zakelijke ingrepen vergroten. Door slimme oplossingen of pro- cessen die weinig hinder opleveren voor de omgeving en de mensen die er wonen.”


Kritische factoren voor innovatie Voor opdrachtgevers in deze sector is het niet altijd eenvou- dig om te innoveren. Er moet immers met vele eisen, nor- men en politieke gevoeligheden rekening worden gehouden.


De Waterontspanner®


In de Alblasserwaard voldeed het dijkvak Nieuw Lekkerland – Groot Ammers niet meer aan de veiligheidscriteria. Bij hoge rivierwaterstanden treedt instabiliteit aan de binnenkant van de dijk op met alle gevolgen voor de omringende bebouwing. Dit probleem kon traditioneel worden opgelost door een dijk- verzwaring van 45 meter breed en 3 meter hoog. De impact daarvan zou echter enorm zijn geweest op de ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. In samenwerking met het Waterschap Rivierenland, Deltares en aannemers De Vries & van der Wiel en Heijmans ontstond het idee van de Waterontspanner®


, gebaseerd op dezelfde techniek als een


drinkwaterbron van de drinkwaterbedrijven. Het grote verschil is dat er niet met een pomp aan wordt gezogen maar dat de waterontspanningsbron het teveel aan wateroverdruk onder en achter de dijk afvloeit. De Waterontspanner®


is een ver-


ticale PVC buis die aan de onderkant is voorzien van per- foraties en is omhuld met een fijn grindpakket. De geperfo- reerde onderzijde komt in de watervoerende zandlaag onder de klei/veenlaag te staan. Wanneer het water stijgt, neemt de waterdruk in de diep gelegen grondlagen achter de dijk toe. Door de waterontspanners vindt het water zijn weg naar boven, zonder dat er verschuivingen optreden. Zo wordt het probleem bij de bron aangepakt, blijft de omgeving veilig en intact omdat er geen ingrijpende dijkverzwaring nodig is. De gevolgen van wateroverlast voor bewoners, landschap, na- tuur en cultuurhistorische waarden worden daarmee aan- zienlijk beperkt. De Waterontspanner®


wordt inmiddels in de


praktijk toegepast op het dijkvak Schoonhoven-Langerak. Meer informatie: www.waterontspanner.nl


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70